Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?

Cập nhật: 12/1/2016 | 11:16:41 AM  

Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2

I. Luật Đo lường giải thích khái niệm đo lường, phép đo, hàng đóng gói sẵn theo định lượng

Điều (Đ) 3 Luật Đo lường (LĐL) đã giải thích các khái niệm trên như sau :

1. Đo lường : là việc xác định, duy trì giá trị đo của đại lượng cần đo.

2. Phép đo : là tập hợp những thao tác để xác định giá trị đo của đại lượng cần đo.

3. Hàng đóng gói sẵn theo định lượng (sau đây gọi là hàng đóng gói sẵn) : là hàng hóa được định lượng, đóng gói và ghi định lượng trên nhãn hàng hóa mà không có sự chứng kiến của bên mua.

II. Phép đo

1. Phép đo nhóm 1, phép đo nhóm 2

Đ. 27 LĐL đã phân ra : phép đo nhóm 1 và phép đo nhóm 2. Theo đó :

a) Phép đo nhóm 1 : Là những phép đo được thực hiện trong nghiên cứu khoa học, điều khiển, điều chỉnh quy trình công nghệ, kiểm soát chất lượng trong sản xuất hoặc các mục đích khác không quy định cho phép đo nhóm 1. Những phép đo này được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do tổ chức, cá nhân công bố.

b) Phép đo nhóm 2 : Là những phép đo được thực hiện để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, phục vụ hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và các hoạt động công vụ khác. Những phép đo này phải được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền quy định.

2. Yêu cầu cơ bản đối với phép đo

Đ.28 LĐL quy định các yêu cầu cơ bản đối với phép đo. Các yêu cầu đó là :

       a) Phương tiện đo, phương pháp đo, điều kiện để thực hiện phép đo, mức độ thành thạo của người thực hiện phải phù hợp với hướng dẫn của tổ chức, cá nhân sản xuất phương tiện đo hoặc phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường do tổ chức, cá nhân công bố hoặc do cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền quy định.

b) Độ chính xác của kết quả đo phải bảo đảm được truyền từ chuẩn đo lường thông qua một chuỗi không đứt đoạn các hoạt động hiệu chuẩn, kiểm định.

3. Yêu cầu đối với phép đo nhóm 1

Đ. 29 LĐL quy định các yêu cầu về đo lường đối với phép đo nhóm 1. Các yêu cầu đó là :

a) Đáp ứng các yêu cầu cơ bản đối với phép đo.

b) Phép đo nhóm 1 được thực hiện theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân.

c) Độ chính xác của kết quả đo do tổ chức, cá nhân tự quyết định và chịu trách nhiệm thông qua thực hiện một hoặc các biện pháp sau đây :

+ Lựa chọn, sử dụng phương tiện đo có đặc tính kỹ thuật đo lường phù hợp và tuân thủ hướng dẫn của tổ chức, cá nhân sản xuất về phương pháp đo, vận hành và điều kiện sử dụng phương tiện đo để thực hiện phép đo;

+ Thỏa thuận với tổ chức, cá nhân khác để thực hiện phép đo và cung cấp kết quả đo.

4. Yêu cầu đối với phép đo nhóm 2

Đ. 30 LĐL quy định các yêu cầu về đo lường đối với phép đo nhóm 2. Các yêu cầu đó là :

a) Đáp ứng các yêu cầu cơ bản đối với phép đo.

b) Phép đo nhóm 2 phải được thực hiện bằng phương tiện đo nhóm 2.

c) Việc thực hiện phép đo phải tuân thủ yêu cầu kỹ thuật đo lường do cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền quy định.

III. Lượng của hàng đóng gói sẵn

1. Phân loại hàng đóng gói sẵn

Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2.

a) Hàng đóng gói sẵn nhóm 2 : Là hàng đóng gói sẵn có số lượng lớn lưu thông trên thị trường hoặc có giá trị lớn, có khả năng gây tranh chấp, khiếu kiện về đo lường giữa các bên trong mua bán, thanh toán, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, môi trường thuộc Danh mục hàng đóng gói sẵn nhóm 2 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Những hàng đóng gói sẵn này phải được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền quy định.

b) Hàng đóng gói sẵn nhóm 1 : Là hàng đóng gói sẵn không thuộc Danh mục hàng đóng gói sẵn nhóm 2. Những hàng đóng gói sẵn này được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do tổ chức, cá nhân công bố.

2. Yêu cầu cơ bản đối với lượng của hàng đóng gói sẵn

Đ. 32 LĐL quy định yêu cầu cơ bản đối với lượng của hàng đóng gói sẵn. Các yêu cầu đó là :

a) Lượng của hàng đóng gói sẵn phải phù hợp với thông tin ghi trên nhãn hàng hóa hoặc tài liệu đi kèm và phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh công bố hoặc do cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền quy định.

b) Việc ghi lượng của hàng đóng gói sẵn trên nhãn hàng hóa phải tuân thủ quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa.

3. Yêu cầu về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn nhóm 1

Đ. 33 LĐL quy định yêu cầu về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn nhóm 1. Các yêu cầu đó là :

a) Lượng của hàng đóng gói sẵn nhóm 1 khi sản xuất, nhập khẩu phải bảo đảm phù hợp với yêu cầu cơ bản đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

b) Lượng của hàng đóng gói sẵn nhóm 1 phải phù hợp với yêu cầu do tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu công bố và được mang dấu định lượng trên nhãn hàng hóa do tổ chức, cá nhân đó tự quyết định.

4. Yêu cầu về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn nhóm 2

Đ. 34 LĐL quy định yêu cầu về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn nhóm 2. Các yêu cầu đó là :

a) Lượng của hàng đóng gói sẵn nhóm 2 khi sản xuất, nhập khẩu phải bảo đảm phù hợp với yêu cầu cơ bản đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

b) Lượng của hàng đóng gói sẵn nhóm 2 phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường và phải có dấu định lượng trên nhãn hàng hóa theo quy định.

(Nguồn tin: BBT Bản tin)

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI