BÁO CÁO HỌP BAN CH HỘI ĐLVN NGÀY 24/11/2023

Cập nhật: 28/11/2023 | 3:47:53 PM  

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐO LƯỜNG VIỆT NAM NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐO LƯỜNG VIỆT NAM NĂM 2023

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 

 

Phó CT, Tổng thư ký Hội ĐLVN Dương Quốc Thao báo cáo tại Hội nghị Ban CH Hội ngày 24/11/2023 tại Đà Nẵng

 

  1. Đặc điểm tình hình năm 2023

Năm 2023 Hội Đo lường Việt Nam bắt đầu hoạt động theo tinh thần của Nghị Quyết của Đại hội V (2022-2027) đã được nhất trí thông qua ngày 02/12/2022, gồm những mục tiêu chính:

-Tiếp tục xây dựng và phát triển Hội vững mạnh về tổ chức; tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức/doanh nghiệp tự nguyện tham gia những hoạt động của Hội;

  • Nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội về đo lường nhằm đóng góp có hiệu quả cho các hoạt động đo lường phục vụ phát triển kinh tế đất nước;
  • Tăng cường hỗ trợ các tổ chức/doanh nghiệp thông qua hoạt động đào tạo và tư vấn về đo lường;
  • Phát triển hoạt động thông tin, tuyên truyền quảng bá về đo lường;
  • Xây dựng và tăng cường mối quan hệ với các Hội nghề nghiệp trong nước, trong khu vực và quốc tế.

      Trong năm 2023 Hội đã hoạt động và thu được một số thành tích đáng kể.

  1. Tóm tắt kết quả hoạt động năm 2023

2.1.Công tác xây dng và phát trin t chc của Hội

      Thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ V cũng như những định hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2022-2027; Đầu năm 2023 Hội Đo lường Việt Nam đã tiến hành hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức và hồ sơ theo kết quả của Đại hội V. Cơ cấu tổ chức của hiện nay gồm:

1. Ban Chấp hành có 39 thành viên từ các cơ quan quản lý, cơ sở nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực đo lường.

      2. Ban Thường vụ bao gồm 13 ủy viên; các chức danh chủ chốt:

          + Chủ tịch Hội: Ông Vũ Khánh Xuân;

          + Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội: Ông Dương Quốc Thao;

          + Các Phó Chủ tịch Hội: Ông Nguyễn Hùng Điệp; Ông Trần Khắc Điền; Ông Trần Quý Giầu; Ông Phan Minh Hải và Ông Lê Bá Huấn.

3. Ban Kiểm tra nhiệm kỳ bao gồm 03 thành viên

      4. Văn phòng Hội với 9 thành viên thường trực, ông Bùi Quốc Thụ là Chánh Văn phòng Hội;

      5. Ban Thông tin Hội: với 02 thành viên thường trực.

      6. Trung tâm tư vấn và phát triển công nghệ đo lường thuộc Hội với 04 thành viên thường trực. (dưới đây viết tắt là Trung tâm)

      7. Câu lạc bộ doanh nghiệp đo lường

      8. Các Hội viên tập thể và Hội viên cá nhân. (đến nay, tổng số hội viên chính thức của Hội là 250 hội viên cá nhân và 63 hội viên tập thể).

      9. Chi bộ Đảng CS Việt Nam Hội ĐLVN với 11 đảng viên

2.2.  Công tác chuyên môn nghip v.

      a) Căn cứ kế hoạch hoạt động trong năm 2023 công tác chuyên môn nghiệp vụ của Hội luôn bám sát  vào các chủ chương chính sách của Đảng và  Nhà nước về KHCN có liên quan đến hoạt động đo lường như:

- Quyết định 996/QĐ-TTg 2018 của Thủ tướng CP phê duyệt Đề án đổi “Tăng cường mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030” (dưới đây viết tắt là Đề án 996).

- Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN, ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về Phê duyệt ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

      b) Các hoạt động chính của Hội:

Hội đã thực hiện Phản biện và Góp ý đối với một số Chương trình của Bộ KHCN/Tổng cục TC ĐL CL:

 - Ban Thường trực của Hội đã tiến hành góp ý kiến và PBKT KHCN năm 2023 cho các Dự thảo văn bản:

          + Dự thảo Quyết định phê duyệt “Đề án Phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI) theo hướng tập trung,thống nhất, đồng bộ và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2035” do Bộ KHCN trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

          + Dự thảoHướng dẫn  xây dựng và triển khai chương trình so sánh liên phòng đối với các tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường” do Tổng cục TC ĐL CL trình Bộ KHCN ban hành.

- Hội đã cử nhiều lượt các chuyên gia là Hội viên của Hội tham gia vào các hoạt động để triển khai thực hiện các quyết định nêu trên, kể cả trực tiếp và online.

- Hội cử nhiều cán bộ tham gia Hội đồng tư vấn và đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ KHCN; ví dụ như nhiệm vụ KHCN cấp Bộ: “Nghiên cứu xây dựng các bộ tài liệu kỹ thuật cho các lĩnh vực đo lường giai đoạn 2021-2023”, nhiều tài liệu kỹ thuật đo của các lĩnh vực khác nhau: Độ dài, điện , lực Áp suất... đã được Hội góp ý, chỉnh sửa trước khi phê duyệt ban hành.

- Nhiều chuyên gia thuộc Ban Chấp hành của Hội đã trực tiếp tham gia đào tạo và tư vấn xây dựng Chương trình đảm bảo đo lường tại nhiều Doanh nghiệp trong cả nước, đây là một trong những nội dung quan trọng của Đề án 996 nhằm đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hội nhập.

- Cử chuyên gia tham gia đoàn công tác của Bộ Công thương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 43/2015/TT-BCT (Quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong kinh doanh xăng dầu) theo Công văn đề nghị của Bộ Công thương.

-Tham gia các Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn xây dựng TCVN về đo lường,

-Trung tâm  thuộc Hội tiếp tục thực hiện các hoạt động tư vấn, đào tạo về xây dựng hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025, ISO 9001, ISO 15189... Tư vấn cho các doanh nghiệp đăng ký cung cấp dịch vụ đánh giá sự phù hợp theo các Nghị định số 107 và 105 của Chính phủ. Năm 2023 lãnh đạo Trung tâm đã đề xuất đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, đã được Lãnh đạo Hội đồng ý và đang tiến hành triển khai.

- Cử cán bộ chủ chốt của Hội tham gia nhiều Hội thảo do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức trong năm 2023, như: Hội thảo “Xã hội hóa nguồn lực bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu”; Hội thảo “Truyền thông đại chúng với hoạt động của VUSTA”; Hội thảo “ Phổ biến kiến thức về Sở hữu trí tuệ”...

- Cử chuyên gia của Hội tham gia Nhóm chuyên gia cung cấp thông tin nhằm xây dựng CSDL chuyên gia phục vụ Tư vấn phản biện, Giám định xã hội và hoạt động chung của VUSTA.

- Cử nhiều đợt chuyên gia là thành viên của Hội tham gia góp ý cho dự thảo các Văn bản pháp luật của Nhà nước về Khoa học Công nghệ; đóng góp nhiều ý kiến cho các đề án, đề tài nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật đo lường do Tổng cục TCĐLCL hoặc Viện đo lường Việt nam tổ chức.

2.3. Công tác Hội nghị-Hội thảo, thông tin tuyên truyền

- Nhân ngày Đo lường Việt Nam (20/1), Hội đã phối hợp với Tổng cục TCĐLCL và Viện ĐLVN tổ chức Hội thảo khoa học về đo lường “Đo lường đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp” và trao Kỷ niệm chương “Vì Sự Nghiệp Đo lường” cho 07 Hội viên đủ tiêu chuẩn và có đóng góp nhiều cho sự phát triển Đo lường trong cả nước.

- Nhân ngày Khoa học Công nghệ Việt nam 18/5 và ngày đo lường thế  giới 20/5, Hội đã phối hợp với Tổng cục TC ĐL CL và Viện Đo lường Việt Nam tổ chức  Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đo lường hỗ trợ hệ thống lương thực thực phẩm toàn cầu” tại Thái Nguyên, tên Hội thảo cũng chính là chủ đề mà Giám đốc BIPM và Giám đốc BIML đã đưa ra trong Thông điệp kỷ niệm ngày Đo lường Thế giới 20/5 năm nay, 2023.

- Về công tác phổ biến kiến thức, Hội duy trì Trang Web của Hội, động viên các Hội viên của Hội viết bài, tổ chức biên tập cung cấp các thông tin mới nhất về các vấn đề quản lý đo lường và khoa học đo lường ở trong nước và giới thiệu những kết quả nghiên cứu của các Viện Đo lường tiên tiến trên thế giới, thường xuyên cập nhật các tin tức hoạt động về đo lường trong nước và của Hội Đo lường nói riêng.

III.Phương hướng hoạt động năm 2024

    Trong năm 2024 tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ V (2022-2027) Hội phát huy thành tích đạt được năm 2023, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm:

-   Tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức Hội theo hướng tận dụng nguồn lực từ Ban chấp hành mới nhiệm kỳ V để đẩy mạnh các hoạt động lường trong cả nước.

- Tiếp tục phối hợp với cơ quan QLNN về đo lường, các chi cục TCĐLCL tại các địa phương đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến Pháp luật đo lường, phổ biến kiến thức đo lường cho hội viên và tổ chức công dân tham gia hoạt động đo lường. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về đo lường dưới nhiều hình thức nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội;

- Hỗ trợ Viện Đo lường VN xây dựng Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia giai đoạn 2023-2030.

- Phối hợp với lãnh đạo Tổng cục TCĐLCL và Viện đo lường VN để  tổ chức thành công Lễ kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam 20 tháng 1 năm 2024 và Hội thảo khoa học với chủ đề liên quan đến hoạt động đo lường;

 - Đẩy mạnh công tác tư vấn và phản biện về đo lường;

- Triển khai thí điểm xây dựng và thành lập 1-2 Chi Hội Đo lường ở khu vực miền bắc/miền Trung.

- Tăng cường hỗ trợ các tổ chức/doanh nghiệp thông qua công tác đào tạo và tư vấn trong lĩnh vực đo lường và hệ thống quản lý chất lượng.

Trong thời gian tới với tinh thần Đoàn kết - Trí tuệ - Sáng tạo-Phát triển, chúng ta cùng quyết tâm phấn đấu để xây dựng Hội Đo lường Việt Nam lớn mạnh hơn nữa hoàn thành tốt đẹp những nhiệm vụ chính đã được xác định trong Nghị quyết Đại Hội của Hội nhiệm kỳ V.

                                                                                                                       TM. BCH HỘI ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

                                                                                                                                               Tổng thư ký       

                                                                                                                                           Dương Quốc Thao

(Nguồn tin: Ban BT)

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI