Xây dựng phương pháp tự hiệu chuẩn cảm biến gia tốc trong hệ dẫn đường quán tính

Cập nhật: 9/1/2016 | 2:11:12 PM  

Hệ thống dẫn đường quán tính (INS) là hệ thống dẫn đường độc lập, cung cấp thông tin về vị trí, trạng thái vật thể từ chính thông tin chuyển động nội tại của nó

Hệ thống dẫn đường quán tính (INS) là hệ thống dẫn đường độc lập, cung cấp thông tin về vị trí, trạng thái vật thể từ chính thông tin chuyển động nội tại của nó

Thảo luận

Nội dung

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI