Nghị quyết 05 của CGPM 27

Cập nhật: 15/3/2023 | 5:53:45 PM  

Giới thiệu nội dung Nghị quyết 5 của Hội nghị cân đo toàn thể lần thứ 27 năm 2022 về định nghĩa tương lai của giây.

 

CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI NGHỊ CÂN ĐO TOÀN THỂ LẦN THỨ 27

Ngày 18/11/2022, Hội nghị cân đo toàn thể lần thứ 27 (CGPM 27) tiến hành tại Paris đã thông qua 6 Nghị quyết đề cập tới những định hướng và nhiệm vụ xây dựng, phát triển đo lường quan trọng của thế giới. Dưới đây là Nghị quyết 5 về định nghĩa tương lai của giây. 

Nghị quyết 5 Về định nghĩa tương lai của giây

Hội nghị cân đo toàn thể (CGPM) lần thứ 27

nhắc lại rằng

- CGPM 13 (1967) đã định nghĩa giây là “khoảng thời gian bằng 9 192 631 770 chu kỳ bức xạ ứng với sự dịch chuyển giữa hai mức siêu tinh tế trong trạng thái cơ bản của nguyên tử xesi 133”,

- CGPM 26 (2018) đã sửa lại định nghĩa các đơn vị cơ bản của SI bao gồm giây, theo đó giây được xác định bằng cách lấy trị số cố định của tần số xesi ∆νCs, tần số chuyển tiếp siêu tinh tế trạng thái cơ bản không nhiễu loạn của nguyên tử xesi 133 là 9 192 631 770 khi thể hiện theo đơn vị Hz, tức bằng s-1,

lưu ý rằng

- chuẩn tần số quang học dựa trên các loại và sự chuyển đổi khác nhau trong nhiều Viện đo lường quốc gia (NMIs) đã vượt qua độ chính xác có thể đạt được bằng sự thể hiện định nghĩa hiện hành với hệ số lên tới 100,

- độ tin cậy và độ không đảm bảo của các chuyển đổi thời gian và tần số liên quan đang cải thiện đáng kể,

- một số viện đã chứng minh rằng các thang thời gian dựa trên một hoặc một số chuẩn tần số quang học có khả năng chính xác hơn thang thời gian dựa trên định nghĩa hiện hành của giây,

- các ưu việt này sẽ cho phép cải thiện hơn nữa việc thể hiện và dẫn truyền các thang thời gian, đặc biệt là Thời gian Phối hợp Thế giới (UTC),

lưu ý thêm rằng Ủy ban tư vấn về Thời gian và Tần số (CCTF) trong công việc của mình để phục vụ cho nhu cầu đo lường thời gian hiện nay và tương lai

- đã tiến hành một cuộc khảo sát rộng lớn giữa các viện đo lường, khoa học và công nghệ, và các bên liên quan khác, cuộc khảo sát đã xác nhận mong muốn trên toàn thế giới về các dịch vụ thời gian và tần số chính xác hơn được kích hoạt bởi một định nghĩa mới của giây,

- đang tiến hành xác định loại hoặc tập hợp loại ứng viên tốt nhất có thể làm cơ sở cho định nghĩa mới,

- đã chuẩn bị một lộ trình các hoạt động và thời gian cần thiết để quyết định định nghĩa mới của giây và  đã thiết lập tiêu chí và các chỉ số phù hợp để giám sát quá trình tiến tới định nghĩa mới của giây,

ủng hộ Ủy ban cân đo quốc tế (CIPM)

- thúc đẩy tầm quan trọng của việc đạt được các mục tiêu trong lộ trình định nghĩa lại giây,

- đưa các đề xuất tới Hội nghị cân đo toàn thể lần thứ 28 (2026) để chọn lựa các loại hoặc tập hợp các loại dự kiến cho định nghĩa mới của giây và cho các bước tiếp theo phải được tiến hành cho một định nghĩa mới được thông qua tại kỳ họp lần thứ 29 của CGPM (2030), và mời các nước thành viên hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu, và phát triển hạ tầng cơ sở quốc gia , cho phép tiến tới chấp nhận định nghĩa mới của giây.     

(Nguồn tin: Ban BT)

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI