Tiếp đầu ngữ SI mới

Cập nhật: 27/12/2022 | 4:58:38 PM  

CGPM 27 đã phê duyệt đề nghị mở rộng dãy tiếp đầu ngữ để sử dụng với Hệ đơn vị quốc tế SI.

TIẾP ĐẦU NGỮ SI MỚI

Hội nghị cân đo toàn thể lần thứ 27 (CGPM 27) họp tại Paris ngày 18/11/2022 đã thông qua đề nghị mở rộng dãy tiếp đầu ngữ sử dụng với Hệ đơn vị quốc tế SI. Tiếp đầu ngữ ước, bội của các đơn vị SI cùng với định nghĩa của 7 đơn vị cơ bản là một phần thiết yếu của SI. Chúng cho phép giao tiếp hiệu quả các thông tin khoa học và kỹ thuật.

Tiếp đầu ngữ cho bội của các đơn vị đã được mở rộng từ 1024, yotta - Y, bằng cách bổ xung thêm ronna, ký hiệu R, cho 1027 và quetta, ký hiệu Q, cho 1030 . Các tiếp đầu ngữ này được chờ đợi áp dụng trong tương lai gần cho biểu thức của các đại lượng thông tin kỹ thuật số. 

Tiếp đầu ngữ cho ước của các đon vị cũng đã được bổ xung. Tính đối xứng của các tiếp đầu ngữ lớn và nhỏ được duy trì bằng cách đưa ra ronto, ký hiệu r, cho 10-27 và queeto, ký hiệu q, cho 10-30 .               

(Nguồn tin: Ban BT)

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI