Thông báo về Giải thưởng khoa học - công nghệ đo lường Hội Đo lường Việt Nam 2020
Cập nhật: 29/4/2020 | 4:54:10 PM
Hội Đo lường Việt Nam phối hợp với Viện Đo lường Việt Nam tổ chức Giải thưởng Khoa học Công nghệ Đo lường Việt Nam nhằm khuyến khích, phát triển tài năng và...
Thông báo số 3 Hội nghị KHKT Đo lường toàn quốc lần thứ VII
Cập nhật: 29/4/2020 | 4:14:04 PM
Thông báo về thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị KHKT Đo lường toàn quốc lần thứ VII do ảnh hưởng của Covid-19
Hội nghị Ban chấp hành Hội Đo lường Việt Nam 1/2019
Cập nhật: 28/1/2019 | 3:51:09 PM
Ngày 18/01/2019 Ban CH Hội ĐL VN đã tiến hành hội nghị thường kỳ tại Hà Nội. Hội nghị đã nghe báo coá về tình hình hoạt động của Hội năm 2018 và quyết định các chủ...
Hoạt động của Hội Đo lường Việt Nam 2017 và nhiệm vụ năm 2018
Cập nhật: 8/2/2018 | 6:19:21 AM
Tại hội nghi Ban chấp hành Hội đo lường Việt Nam lần ba nhiệm kỳ IV ngày 19/01/2018 tại Hà Nội, PCT, Tổng thư ký Hội TS Trần Quang Uy đã trình bày bản báo cáo tóm...
Giới thiệu HVTT Hội ĐLVN : Chi cục TCĐLCL Phú Thọ
Cập nhật: 21/4/2017 | 12:52:53 PM
Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, quá trình thành lập, cơ cấu tổ chức, hoạt động và thành tựu của Chi cục TCĐLCL tỉnh Phú Thọ.
Giới thiệu HVTT Hội ĐLVN : Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cập nhật: 22/3/2017 | 10:05:43 PM
Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quá trình thành lập, hoạt động và thành tựu của Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ TC ĐL CL thuộc Tổng cục TC ĐL CL.
Giới thiệu HVTT Hội ĐLVN : Trung tâm mạng lưới khí tượng thuỷ văn và môi trường
Cập nhật: 21/3/2017 | 5:52:06 PM
Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức; quá trình thành lập, hoạt động và thành tựu của Trung tâm mạng lưới khí tượng thuỷ văn và môi trường thuộc Trung...
Giới thiệu HVTT Hội ĐLVN : Điện lực Đà Nẵng
Cập nhật: 20/3/2017 | 1:01:52 PM
Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức; quá trình thành lập, hoạt động và thành tựu của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng
Giới thiệu hội viên tập thể Hội Đo lường Việt Nam
Cập nhật: 20/3/2017 | 11:00:12 AM
Giới thiệu cơ cấu tổ chức, quá trình thành lập, hoạt động và thành tựu của Công ty TNHH thiết bị đo lường và kiểm nghiệm - MTC
Ban Chấp hành Hội Đo lường Việt Nam
Cập nhật: 22/2/2017 | 10:18:54 PM
Danh sách Ban chấp hành Hội Đo lường Việt Nam nhiệm kỳ IV (2016 - 2020)
Điều lệ (sửa đổi, bổ xung) Hội Đo lường Việt Nam
Cập nhật: 19/4/2016 | 11:07:46 PM
Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ xung) Hội Đo lường Việt Nam đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (nhiệm kỳ 2016 - 2020) của Hội thông qua.
Nghị quyết đại hội toàn thể Hội đo lường Việt Nam nhiệm kỳ IV
Cập nhật: 25/1/2016 | 10:43:14 AM
Được sự đồng ý của Bộ Nội vụ, ngày 20 tháng 1 năm 2016 Hội đo lường Việt Nam tiến hành Đại hội toàn thể nhiệm kỳ IV(2016-2021).
Tiến tới đại hội IV của Hội Đo lường Việt Nam
Cập nhật: 12/1/2016 | 1:38:34 PM
Theo quy định của Điều lệ Hội, đến tháng 12/2015 là kết thúc nhiệm kỳ III Hội Đo lường Việt Nam. Ban CHTW Hội đã quyết định tiến hành đại hội nhiệm kỳ IV Hội Đo...
Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV
Cập nhật: 13/1/2016 | 12:12:51 AM
Phần này xin trích đăng: "Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV"

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI