Điều lệ (sửa đổi, bổ xung) Hội Đo lường Việt Nam

Cập nhật: 19/4/2016 | 11:07:46 PM  

Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ xung) Hội Đo lường Việt Nam đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (nhiệm kỳ 2016 - 2020) của Hội thông qua.

ĐIỀU LỆ HỘI ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

Ngày 11 tháng 4 năm 2016 Bộ Nội vụ đã có Quyết định số 635/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ xung) Hội Đo lường Việt Nam đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (nhiệm kỳ 2016 - 2020) của Hội thông qua ngày 20 tháng 01 năm 2016 tại Hà Nội.

Điều lệ Hội Đo lường Việt Nam gồm 08 Chương với 28 Điều, cụ thể như sau :

- Chương I Điều khoản chung, có 5 Điều;

- Chương II Nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ, có 3 Điều;

- Chương III Hội viên, có 4 Điều;

- Chương IV Tổ chức, hoạt động, có 8 Điều;

- Chương V Tài sản, tài chính, có 3 Điều; 

- Chương VI Chia, tách, sát nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể hội, có 1 Điều;

- Chương VII Khen thưởng và kỷ luật, có 2 Điều;

- Chương VIII Điều khoản thi hành, có 2 Điều. 

Ba Điều của chương II đã quy định đầy đủ, cụ thể 8 nhiệm vụ, 9 quyền hạn và 6 nghĩa vụ của Hội Đo lường Việt Nam. 

Chương III tập trung quy định về hội viên. Theo đó hội viên Hội ĐLVN gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự. Điều 10, Điều 11 quy định cụ thể 8 nghĩa vụ và 8 quyền hạn của hội viên. Đặc biệt Điều 12 đã quy định chi tiết thủ tục và thẩm quyền kết nạp, xóa tên hội viên.

Tám Điều của chương IV tập trung quy định về cơ cấu tổ chức của Hội; về Đại hội, Ban Chấp hành Hội, Ban Thường vụ Hội, Ban Kiểm tra, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội, Tổng thư ký và về Văn phòng, các ban chuyên môn, các tỏ chức có tư cách pháp nhân trực thuộc Hội.

Bạn đọc quan tâm xin xem toàn văn Điều lệ Hội đo lường Việt Nam trong file đính kèm ./.

(Tải file đính kèm: )

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI