Thông điệp của Giám đốc BIPM và BIML nhân Ngày đo lường thế giới 2020

Cập nhật: 9/4/2020 | 5:28:52 PM  

Thông tin về Thông điệp của Giám đốc BIPM và BIML nhân Ngày đo lường thế giới 2020 với chủ đề "Đo lường với Thương mại toàn cầu"

THÔNG ĐIỆP CỦA GIÁM ĐỐC BIPM VÀ BIML

NGÀY ĐO LƯỜNG THẾ GIỚI 2020

 

ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU

 

Có bao giờ bạn tự hỏi đã có bao nhiêu sản phẩm và dịch vụ được trao đổi mua bán trên thế giới, hoặc đã có bao nhiêu năng lượng như điện và khí đốt đã được vận chuyển qua các biên giới ? Bạn có thể không để ý đến những số lượng chính xác và cho các phép đo là điều hiển nhiên, đặt lòng tin vào những gì mà các nhà sản xuất, vận chuyển, các chính phủ đã làm để đảm bảo công bằng và an toàn trong thương mại và vận chuyển hàng hoá.

May thay, các hệ thống quốc tế đã được thiết lập để cung cấp sự đảm bảo và tin cậy cần thiết làm cho những phép đo này là chính xác, và là cơ sở vững chắc của thương mại toàn cầu.

Theo Tổ chức thương mại thế giới (WTO), sản phẩm thương mại toàn cầu năm 2018 đã đạt kỷ lục là 19,67 tỷ tỷ USD.

Vì giá cả của phần lớn các sản phẩm trong thương mại toàn cầu là được xác định bằng cách sử dụng các đơn vị đo lường pháp định, nên dễ thấy đo lường đóng vai trò to lớn – và thực là có tính quyết định – trong thương mại toàn cầu.

Những tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật được các chính phủ ấn định để bảo vệ cả nhà sản xuất và người tiêu dùng ở trình độ quốc gia và quốc tế. Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ước lượng khoảng 80 % thương mại toàn cầu chịu ảnh hưởng của các tiêu chuẩn hoặc quy định. Hệ thống đo lường vững chắc phải có vị trí thích đáng sao cho để việc áp dụng các tiêu chuẩn và quy định không trở thành rào cản kỹ thuật đối với thương mại dẫn đến làm tăng chi phí, cản trở dòng hàng hoá tự do, hoặc phải thử nghiệm lại.

Niềm tin vào việc đánh giá sự phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật làm giảm chi phí và tăng sự tin cậy đối với các cơ sở thương mại và người tiêu dùng; điều này được làm vững chắc thêm bằng một hệ thống đo lường thế giới mạnh mẽ và hiệu lực.

Tất cả chúng ta phụ thuộc vào các mặt hàng được vận chuyển đến cho ta, hoặc từ một cửa hàng bên cạnh hoặc từ một đất nước khác của thế giới. Đo lường chính xác đảm bảo để hàng hoá và dịch vụ mà ta cần được cung cấp an toàn và tin cậy.

Với tư cách Giám đốc Văn phòng đo lường pháp định quốc tế (BIPML) và Giám đốc Viện cân đo quốc tế (BIPM), chúng tôi nỗ lực hoạt động để nâng cao vai trò quan trọng của đo lường trong thương mại toàn cầu nhằm đảm bảo công bằng, an toàn và bảo vệ cả nhà sản xuất và người tiêu dùng ./.                     

 

WMD 2020 message from the BIPM and BIML Directors

Measurements for global trade

Have you ever wondered how many products and services are traded across the world, or considered how much energy crosses borders as either electricity or gas? You may not be aware of the exact amounts and take measurements for granted, putting trust in what manufacturers, transporters and governments do to ensure fairness and safety in the trade and transport of commodities.

Fortunately, international systems have been established to provide the necessary assurance and confidence that these measurements are accurate, and that they are a sound basis for global trade.

According to the World Trade Organization (WTO)[1], the global trade of products was a record US$ 19.67 trillion in 2018. Considering that the price of a significant proportion of the global trade of products is determined using legal units of measurement, it becomes clear that metrology plays a huge – and indeed critical – role in global trade.

Technical regulations and standards are adopted by governments to protect both producers and consumers at national and international levels. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) estimates that about 80 % of global trade is affected by standards or regulations. A sound measurement system must be in place, so that the application of standards and regulations does not become a technical barrier to trade (TBT) which would lead to increased costs, inhibit the free flow of goods, or require repeated testing.

 

Trust in the assessment of conformity against specifications reduces costs and increases confidence for businesses and consumers; this is underpinned by the strong and effective worldwide metrology system.

We all depend on items that are transported to us, either from a store nearby or from a country on the other side of the world. Accurate measurements ensure that the goods and services we need are delivered safely and reliably.

As Directors of the International Bureau of Legal Metrology (BIML) and the International Bureau of Weights and Measures (BIPM), we work actively to elevate the importance of the role that measurement plays in global trade to ensure fairness, confidence, and protection of both the producer and consumer./.

 

 


[1] https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2019_e/wts19_toc_e.htm

 

(Nguồn tin: Ban BT)

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI