NGÀY ĐO LƯỜNG THẾ GIỚI 2019

Cập nhật: 11/2/2019 | 6:15:36 PM  

Thông tin về chủ đề của Ngày đo lường thế giới 20 - 05 - 2019

NGÀY ĐO LƯỜNG THẾ GIỚI

20 – 05 – 2019

 

Chủ đề Ngày Đo lường Thế giới 2019 là Hệ đơn vị quốc tế - Cơ bản là tốt hơn (The International System of Units - Fundamentally better). Chủ đề này được lựa chọn vì ngày 16.12.2018 Hội nghị Cân Đo toàn thể (the General Conference on Weights and Measures) đã thông qua việc sửa đổi có thể là quan trọng nhất đối với Hệ đơn vị quốc tế (the International System of Units - the SI) kể từ khi Hệ này được chấp nhận. Sự nghiên cứu ra các phương pháp đo mới, bao gồm những phương pháp sử dụng hiệu ứng lượng tử, làm cơ sở cho sự thay đổi, có hiệu lực vào ngày 20.05.2019. Hệ đơn vị quốc tế bây giờ dựa trên tập hợp các định nghĩa được liên kết với những định luật vật lý và có khả năng ưu việt bao quát được những cải tiến hơn nữa trong khoa học và công nghệ đo lường đáp ứng nhu cầu của ngừời sử dụng trong tương lai nhiều năm tới.

Thực vậy, đo lường học, khoa học về phép đo, còn rộng lớn hơn nhiều, đóng vai trò trung tâm trong phát minh và đổi mới khoa học, trong sản xuất công nghiệp, thương mại quốc tế, trong cải thiện chất lượng cuộc sống và bảo vệ môi trường toàn cầu. 

Ngày Đo lường Thế giới là để kỷ niệm hàng năm việc ký kết Công ước Mét ngày 20 tháng 5 năm 1875 của đại diện mười bảy quốc gia tiên tiến nhất châu Âu thời điểm ấy. Công ước Mét đã thiết lập cơ sở cho sự phối hợp toàn cầu về khoa học đo lường, cho việc ứng dụng nó trong công nghiệp, thương mại và xã hội. Mục đích ban đầu của Công ước Mét – thống nhất đo lường trên phạm vi thế giới – vẫn còn nguyên tầm quan trọng thời sự như đã từng có từ năm 1875.

Viện Cân Đo Quốc tế - BIPM và Tổ chức Đo lường pháp định Quốc tế - OIML cùng phối hợp thực hiện dự án Ngày Đo lường Thế giới. BIPM và OIML hy vọng tất cả các nước cùng với cơ quan đo lường quốc gia của mình nhiệt tình hưởng ứng và tham gia vào sự kiện đo lường thế giới hàng năm này !             

                                                                                                                    

                                                                                                                   Nguồn : The WMD Team   

(Nguồn tin: Ban BT)

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI