GIỚI THIỆU TÀI LIỆU CƠ SỞ ĐO LƯỜNG HỌC CỦA VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
Cập nhật: 6/5/2024 | 6:55:42 PM
Thông tin tóm tắt về nội dung và tầm quan trọng của tài liệu Cơ sở đo lường học của Viện đo lường Việt Nam.
GIỚI THIỆU TÀI LIỆU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐO LƯỜNG CỦA VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
Cập nhật: 6/5/2024 | 5:16:20 PM
Thông tin tóm tắt về nội dung và tầm quan trọng của tài liệu Đánh giá năng lực đo lường của Viện đo lường Việt Nam.
GIỚI THIỆU TÀI LIỆU KĨ THUẬT ĐO ÂM THANH CỦA VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
Cập nhật: 5/5/2024 | 5:49:33 PM
Thông tin tóm tắt về nội dung và tầm quan trọng của tài liệu Kỹ thuật đo âm thanh của Viện đo lường Việt Nam.
GIỚI THIỆU TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐO RUNG ĐỘNG CỦA VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
Cập nhật: 5/5/2024 | 4:54:12 PM
Thông tin tóm tắt về nội dung và tầm quan trọng của tài liệu Kỹ thuật đo rung động của Viện đo lường Việt Nam.
GIỚI THIỆU TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐO CƯỜNG ĐỘ SÁNG CỦA VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
Cập nhật: 25/4/2024 | 4:20:24 PM
Thông tin tóm tắt về nội dung và tầm quan trọng của tài liệu Kỹ thuật đo cường độ sáng của Viện đo lường Việt Nam.
GIỚI THIỆU TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐO QUANG THÔNG CỦA VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
Cập nhật: 25/4/2024 | 3:57:02 PM
Thông tin tóm tắt về nội dung và tầm quan trọng của tài liệu Kỹ thuật đo quang thông của Viện đo lường Việt Nam.
GIỚI THIỆU TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐO VÀ HIỆU CHUẨN  PHƯƠNG TIỆN ĐO NHIỆT ĐỘ TIẾP XÚC CỦA VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
Cập nhật: 25/4/2024 | 3:21:53 PM
Thông tin tóm tắt về nội dung và tầm quan trọng của tài liệu Kỹ thuật đo và hiệu chuẩn phương tiện đo nhiệt độ tiếp xúc của Viên đo lường Việt Nam.
GIỚI THIỆU TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐO NHIỆT ĐỘ KHÔNG TIẾP XÚC CỦA VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
Cập nhật: 25/4/2024 | 11:50:40 AM
Thông tin tóm tắt về nội dung và tầm quan trọng của tài liệu Kỹ thuật đo nhiệt độ không tiếp xúc của Viện đo lường Việt Nam.
GIỚI THIỆU TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐO THỜI GIAN - TẦN SỐ CỦA VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
Cập nhật: 25/4/2024 | 11:24:04 AM
Thông tin tóm tắt về nội dung và tầm quan trọng của tài liệu Kỹ thuật đo thời gian - tần số của Viện đo lường Việt Nam.
GIỚI THIỆU TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐO CÔNG SUẤT CAO TẦN CỦA VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
Cập nhật: 24/4/2024 | 11:56:40 PM
Thông tin tóm tắt về nội dung và tầm quan trọng của tài liệu Kỹ thuật đo công suất cao tần của Viện đo lường Việt Nam.
GIỚI THIỆU TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐO CÔNG SUẤT ĐIỆN CỦA VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
Cập nhật: 24/4/2024 | 10:29:05 PM
Thông tin tóm tắt về nội dung và tầm quan trọng của tài liệu Kỹ thuật đo công suất điện của Viện đo lường Việt Nam.
GIỚI THIỆU TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐO ĐỘ NHỚT CỦA VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
Cập nhật: 24/4/2024 | 5:28:15 PM
Thông tin tóm tắt về nội dung và tầm quan trọng của tài liệu Kỹ thuật đo độ nhớt của Viện đo lường Việt Nam.
GIỚI THIỆU TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐO pH CỦA VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
Cập nhật: 24/4/2024 | 3:48:35 PM
Thông tin tóm tắt về nội dung và tầm quan trọng của tài liệu Kỹ thuật đo pH của Viện đo lường Việt Nam.
GIỚI THIỆU TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐO LƯU LƯỢNG KHÍ CỦA VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
Cập nhật: 23/4/2024 | 3:49:41 PM
Thông tin tóm tắt về nội dung và tầm quan trọng của tài liệu Kỹ thuật đo lưu lượng khí của Viện đo lường Việt Nam
GIỚI THIỆU TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐO LƯU LƯỢNG CHẤT LỎNG TRONG KÊNH HỞ CỦA VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
Cập nhật: 23/4/2024 | 1:49:15 PM
Thông tin tóm tắt về nội dung và tầm quan trọng của tài liệu Kỹ thuật đo lưu lượng chất lỏng trong kênh hở của Viện đo lường Việt Nam.

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI