Nghị quyết 05 của CGPM 27
Cập nhật: 15/3/2023 | 5:53:45 PM
Giới thiệu nội dung Nghị quyết 5 của Hội nghị cân đo toàn thể lần thứ 27 năm 2022 về định nghĩa tương lai của giây.
Nghị quyết 03, 04 của CGPM 27
Cập nhật: 14/3/2023 | 2:58:21 PM
Nội dung Nghị quyết 03 về mở rộng phạm vi tiếp đầu ngữ SI, Nghị quyết 04 về sử dụng và phát triển Thời gian Phối hợp Thế giới UTC của Hội nghị cân đo toàn thể lần...
Nghị quyết 01, 02 của CGPM 27
Cập nhật: 9/3/2023 | 11:15:34 AM
Giới thiệu Nghị quyết 01 và 02 của Hội nghị cân đo toàn thể lần thứ 27 năm 2022
Tiếp đầu ngữ SI mới
Cập nhật: 27/12/2022 | 4:58:38 PM
CGPM 27 đã phê duyệt đề nghị mở rộng dãy tiếp đầu ngữ để sử dụng với Hệ đơn vị quốc tế SI.
THỂ HIỆN THỰC TẾ ĐỊNH NGHĨA MOL TRONG HỆ ĐƠN VỊ QUỐC TẾ
Cập nhật: 21/2/2022 | 5:17:58 PM
Tài liệu này do Ban tư vấn về lượng chất – Đo lường trong hóa học và sinh học (CCQM) thuộc Ủy ban Cân Đo Quốc tế (CIPM) chuẩn bị. Tài liệu trình bày việc thể thể...
ĐỊNH NGHĨA CÁC ĐƠN VỊ CƠ BẢN SI  THEO NGHỊ QUYẾT CỦA CGPM 26
Cập nhật: 28/11/2019 | 4:17:19 AM
Hội nghị cân đo toàn thể (CGPM) lần thứ 26 họp vào các ngày 13 – 16/11/2018 tại Versailles Paris đã thông qua Nghị quyết lịch sử về sửa đổi Hệ đơn vị quốc tế - SI....
THỂ HIỆN ĐỊNH NGHĨA CỦA CANDELA VÀ CÁC ĐƠN VỊ DẪN SUẤT KÈM THEO CHO CÁC ĐẠI LƯỢNG TRẮC QUANG VÀ BỨC XẠ TRONG HỆ ĐƠN VỊ QUỐC TẾ
Cập nhật: 24/10/2018 | 5:54:54 PM
Trình bày các phương pháp, cách thức thể hiện định nghĩa của candela và các đơn vị trắc quang dẫn xuất SI trong thực tế.
Hệ thống chuẩn đo lường quốc gia ở Việt Nam Tác giả : Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Nghiệp vụ - QL Khoa học - Viện ĐLVN
Cập nhật: 17/5/2016 | 12:11:32 PM
Giới thiệu hệ thống chuẩn đo lường quốc gia của Việt Nam
Các quy định, đo lường, công nhận và tiêu chuẩn hóa
Cập nhật: 12/1/2016 | 11:21:02 AM
Đo lường và thiết lập sự liên kết chuẩn không phải là mục đích tự thân. Nó phục vụ cho các nhu cầu rộng lớn của công nghiệp, thương mại và xã hội.
Cập nhật: 12/1/2016 | 11:19:47 AM
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đang xây dựng kính viễn vọng không James Webb (JWST), được mệnh danh "máy thời gian", nhằm quan sát ngược lại hơn...
Cập nhật: 13/1/2016 | 12:40:56 PM
Hàng hóa thương mại quốc tế hàng năm tăng khoảng 15 %, khoảng 10 ngàn tỷ USD năm 2005, trong đó ước có 80 % bị ảnh hưởng bới các tiêu chuẩn và quy định. Sản phẩm...

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI