GIỚI THIỆU TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐO LƯU LƯỢNG CHẤT LỎNG  TRONG ĐƯỜNG ỐNG DẪN KÍN CỦA VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
Cập nhật: 22/4/2024 | 6:29:36 PM
Thông tin tóm tắt về nội dung và tầm quan trọng của tài liệu Kỹ thuật đo lưu lượng chất lỏng trong đường ống dẫn kín của Viện đo lường Việt Nam.
GIỚI THIỆU TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG TĨNH CỦA VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
Cập nhật: 19/4/2024 | 11:58:08 PM
Thông tin tóm tắt về nội dung và tầm quan trọng của tài liệu Kỹ thuật đo thể tích chất lỏng tĩnh của Viện đo lường Việt Nam.
GIỚI THIỆU TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐO ÁP SUẤT CỦA VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
Cập nhật: 19/4/2024 | 12:53:04 PM
Thông tin tóm tắt về nội dung và tầm quan trọng của tài liệu Kỹ thuật đo áp suất của Viện đo lường Việt Nam
GIỚI THIỆU TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐO ĐỘ CỨNG CỦA VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
Cập nhật: 15/4/2024 | 9:14:29 PM
Thông tin tóm tắt về nội dung và tầm quan trọng của tài liệu Kỹ thuật đo độ cứng của Viện đo lường Việt Nam.
GIỚI THIỆU TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐO MÔ MEN LỰC CỦA VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
Cập nhật: 15/4/2024 | 8:40:24 PM
Thông tin tóm tắt về nội dung và tầm quan trọng của tài liệu Kỹ thuật đo mô men lực của Viện đo lường Việt Nam.
GIỚI THIỆU TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐO KHỐI LƯỢNG – CÂN KHÔNG TỰ ĐỘNG CỦA VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
Cập nhật: 15/4/2024 | 3:55:16 PM
Thông tin tóm tắt về nội dung và tầm quan trọng của tài liệu Kỹ thuật đo khối lượng - Cân không tự động của Viện đo lường Việt Nam
GIỚI THIỆU TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐO ĐỘ DÀI – ĐO KHOẢNG CÁCH TRONG TRẮC ĐỊA CỦA VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
Cập nhật: 10/4/2024 | 4:02:30 PM
Thông tin tóm tắt về nội dung và tầm quan trọng của tài liệu Kỹ thuật đo độ dài - Đo khoảng cách trong trắc địa của Viện đo lường Việt Nam
GIỚI THIỆU TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐO GÓC CỦA VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
Cập nhật: 10/4/2024 | 10:56:31 AM
Thông tin tóm tắt về nội dung và tầm quan trọng của tài liệu Kỹ thuật đo góc của Viện đo lường Việt Nam
GIỚI THIỆU TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐO SAI LỆCH HÌNH DẠNG VÀ VỊ TRÍ TƯƠNG QUAN CỦA VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
Cập nhật: 9/4/2024 | 9:11:04 PM
Thông tin tóm tắt về nội dung và tầm quan trọng của tài liệu Kỹ thuật đo sai lệch hình dạng và vị trí tương quan của Viện đo lường Việt Nam
GIỚI THIỆU TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐO ĐỘ DÀI - ĐO KÍCH THƯỚC CỦA VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
Cập nhật: 9/4/2024 | 4:06:22 PM
Giới thiệu tóm tắt nội dung của tài liệu Kỹ thuật đo độ dài - Đo kích thước của Viện đo lường Việt Nam
GIỚI THIỆU BỘ TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐO CỦA VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM (VMI)
Cập nhật: 9/4/2024 | 11:43:28 AM
Viện Đo lường Việt Nam đã thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng các bộ tài liệu kỹ thuật đo cho các lĩnh vực đo lường giai đoạn 2...
Logo SI đang hướng tới Mặt trăng
Cập nhật: 4/4/2024 | 5:03:28 PM
Tầm nhìn của BIPM đối với SI được thừa nhân trên toàn thế giới như là nền tảng của tất cả các phép đo. Giờ chúng ta có thể đi một bước xa hơn và đạt được sự công...
CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐỊNH NGHĨA LẠI GIÂY
Cập nhật: 2/4/2024 | 5:10:48 PM
Thông tin về lộ trình và một số vấn đề quan tâm đối với việc định nghĩa lại giây.
ÁP DỤNG SI SỬA ĐỔI
Cập nhật: 28/11/2023 | 4:39:09 PM
Báo cáo trình bày tại hội thảo "Quản lý phòng thí nghiệm và áp dụng SI sửa đổi" do Hội ĐLVN tổ chức tại Đà Nẵng ngày 24/11/2023. Báo cáo tóm tắt những sửa đổi của...
BẮT ĐẦU GIAI ĐOẠN SAO TRUYỀN MỚI  CỦA KILÔGAM
Cập nhật: 26/10/2023 | 9:39:46 AM
Sau khi hoàn thành so sánh chủ chốt thể hiện kilôgam lần thứ nhất, CCM.M-K8.2019, việc sao truyền phối hợp quốc tế của kilôgam đã đi vào giai đoạn mới từ 1/2/2021....

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI