Thông điệp của Giám đốc BIPM và BIML nhân Ngày đo lường thế giới 2019

Cập nhật: 29/3/2019 | 12:15:11 AM  

Thông điệp của Giám đốc Viện cân đo quốc tế (BIPM) và Giám đốc Văn phòng đo lường pháp định quốc tế (BIML) nhân ngày đo lường thế giới 20/05/2019 về chủ đề của Ngày đo lường thế giới năm nay.

NGÀY ĐO LƯỜNG THẾ GIỚI

20/05/2019

 

THÔNG ĐIỆP CỦA GIÁM ĐỐC BIPM VÀ BI

 


“Hệ đơn vị quốc tế - Ưu việt hơn về cơ bản”

 

Hệ đơn vị quốc tế là một tập hợp các đơn vị được chấp nhận cho mọi ứng dụng đo lường trên toàn thế giới. Mặc dù một trong những mục đích của Hệ đơn vị quốc tế là cung cấp nền tảng cho các phép đo để ổn định lâu dài, nó đã luôn là một hệ thống thực tế và sống động được thay đổi để khai thác các thành tựu khoa học mới nhất.

Tháng 11/2018, Hội nghị cân đo toàn thể (CGPM) họp tại Versailless và đã thoả tuận một trong những tập hợp thay đổi quan trọng nhất đối với SI kể từ khi được chấp nhận năm 1960. Những thay đổi này dựa trên nền tảng hiểu biết tốt nhất của chúng ta về các định luật của tự nhiên và để loại bỏ mối liên hệ giữa SI và các định nghĩa dựa vào vật mẫu vật lý. Các thay đổi dựa vào kết quả nghiên cứu những phương pháp đo mới sử dụng hiện tượng lượng tử làm nền tảng cho các chuẩn đo lường cơ bản.

Những thay đổi đã được thoả thuận vào tháng 11/2018 và có hiệu lực vào  ngày 20/05/2019, ngày được chọn để kỷ niệm việc ký kết Công ước Mét, được tôn vinh là Ngày đo lường thế giới. Trong khi sự ảnh hưởng tương lai của những thay đổi này sẽ rộng lớn, cần có sự quan tâm đặc biệt để đảm bảo cho các định nghĩa mới tương thích với các định nghĩa hiện hành tại thời điểm sự thay đổi được áp dụng. Những thay đổi sẽ không có thể nhận thấy đối với bất cứ ai trừ những người sử dụng có đòi hỏi khắt khe nhất, nhưng, chúng có ý nghĩa lớn để có thể có những thay đổi về cách thức mà liên kết chuẩn đo lường cuối cùng được thiết lập. Công việc toàn cầu về hài hoà sự vận hành của những phương tiện được sử dụng để thực hiện phép đo sẽ tiếp tục nhằm đảm bảo cho thương mại, công nghiệp và người tiêu dùng sẽ không cảm thấy bất cứ sự khác biệt nào về các quả cân, thước độ dài và những thước đo khác mà họ sử dụng.

Những định nghĩa mới sử dụng “các quy tắc của tự nhiên để tạo nên các quy tắc của đo lường”, liên kết phép đo ở thang nguyên tử và lượng tử tới các phép đo ở tầm vĩ mô. Chúng hoàn thành khát vọng chung về một “hệ đo lường” đã đưa ra được sự tiếp cận phổ quát đối với cơ sở đã được thoả thuận về các phép đo trên toàn thế giới. Chúng cung cấp cơ sở cho việc cải tiến tương lai những phép đo sẽ cho phép các định nghĩa của giây, mét, ampe và kelvin tận dụng thành tựu của các hiện tượng nguyên tử và lượng tử để đạt tới những mức chính xác bị giới hạn chỉ bởi khả năng quan sát chúng của chúng ta./.  

 

 

Message from the

BIPM and BIML Directors

 

WORLD METROLOGY DAY – 20th May 2019

 

“The SI fundamentally better”

The International System of Units (SI) is the accepted set of units for all applications of measurement worldwide. Although one of its aims is to provide the basis for measurements that are stable over long periods of time, it has always been a practical and dynamic system that has changed to exploit the latest scientific advances.

In November 2018, the General Conference on Weights and Measures met in Versailles and agreed one of the most significant sets of changes to the SI since its inception in 1960. These were to base it on our best understanding of the laws of nature and to eliminate the link between the SI and definitions based on physical artefacts. The changes build on the results of research into new measurement methods that use quantum phenomena as the basis for standards that are fundamental.

These changes were agreed in November 2018 and come into force on May 20th 2019, a date chosen because it is the anniversary of the signature of the Metre Convention, celebrated by World Metrology Day. Whilst the future impact of the changes will be far reaching, great attention has been paid to ensure that the new definitions will be compatible with the current ones at the time the change is implemented. The changes will not be noticeable to any but the most demanding users, but, they do mean that there may be changes in the way that traceability is ultimately established. The global work to harmonize the operation of instruments used to make measurements will continue to ensure that trade, industry and consumers will not notice any difference to the weights, lengths and other measures they use.

The new definitions use ‘the rules of nature to create the rules of measurement’, linking measurements at the atomic and quantum scales to those at the macroscopic level. They achieve a collective ambition for the “metric system” which has been to provide universality of access to the agreed basis for worldwide measurements. They will provide the basis for future innovations in measurements that will allow the definitions of the second, the metre, the ampere and the kelvin to take advantage of atomic and quantum phenomena to achieve levels of accuracy limited only by our capacity to observe them./.

 

 

 

 

 

 

(Nguồn tin: Ban BT)

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI