Ban Kiểm tra Hội Đo lường Việt Nam đánh giá hoạt động của Hội 6 tháng đầu năm 2023

Cập nhật: 12/7/2023 | 9:27:58 PM  

Thực hiện Điều lệ của Hội Đo lường Việt nam và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra, ngày 3/7/2023 Ban Kiểm tra đã tiến hành làm việc định kỳ đối với các hoạt động của Hội trong 6 tháng đầu năm 2023.

BAN KIỂM TRA HỘI ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

 

Thực hiện Điều lệ của Hội Đo lường Việt nam và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra, ngày 3/7/2023 Ban Kiểm tra đã tiến hành làm việc định kỳ đối với các hoạt động của Hội trong 6 tháng đầu năm 2023.

Ban Kiểm tra nhiệm kỳ V (2022-2027) do ông Đỗ Huy Số, trưởng Ban làm trưởng Đoàn. Đại diện Hội cùng làm việc với Đoàn kiểm tra có ông Vũ Khánh Xuân - Chủ tịch Hội, ông Dương Quốc Thao-PCT kiêm Tổng thư ký Hội và các thành viên lãnh đạo trong Ban Thường trực Hội.

Sau khi nghe báo cáo sơ kết các hoạt động của Hội trong 6 tháng đầu năm 2023 và trao đổi các nội dung, kết quả cụ thể từng hoạt động của Hội, Ban Kiểm tra đã có nhận xét đánh giá và kiến nghị sau:

1. Các hoạt động của Hội trong 6 tháng đầu năm 2023 của Hội đã thực hiện đúng theo Điều lệ của Hội và phù hợp với Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ V. Một số nội dung hoạt động nổi bật được ghi nhận, gồm:

- Đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Hội sau Đại hội nhiệm kỳ V;

- Công tác phản biện kỹ thuật KHCN được duy trì có hiệu quả, đăc biệt đã tiến hành góp ý cho hai văn bản: Dự thảo Quyết định phê duyệt “Đề án Phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI) giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2035” và Dự thảoHướng dẫn  xây dựng và triển khai chương trình so sánh liên phòng đối với các tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường” ;

- Kỷ niệm ngày Khoa học Công nghệ Việt nam 18/5 và ngày Đo lường thế  giới 20/5, Hội đã phối hợp với Tổng cục TCĐLCL và Viện Đo lường VN  tổ chức  Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đo lường hỗ trợ hệ thống lương thực thực phẩm toàn cầu” tại Thái Nguyên;

- Công tác Hội viên được duy trì và đang có kế hoạch và thực hiện từng bước triển khai thành lập một số Chi Hội trong cả nước;

- Các công tác khác: công tác chuyên môn nghiệp vụ, thông tin tuyên truyền, công tác đào tạo-tư vấn về đo lường…vẫn đang được duy trì.

- Công tác quản lý tài chính và cơ sở vật chất của Văn phòng Hội thực hiện đúng theo quy định.                                                                                                          

2. Kiến nghị của Ban Kiểm tra:

- Về dự kiến công tác phát triển Chi hội, Hội nên có văn bản gửi trước cho các Chi cục TC ĐL CL dự kiến sẽ phát triển, nhằm tạo sự chủ động và hợp tác trong qua trình thực hiện.

- Cần tăng cường quan hệ với tổ chức Đo lường của các bộ ngành, tiến tới  phối hợp và hợp tác để các hoạt động phong phú hơn.

Ban Kiểm tra, đại diện lãnh đạo Hội Đo lường đã thông qua Biên bản kiểm tra và ký nhận để lưu hồ sơ các bên. Buổi làm việc được kêt thúc cùng ngày.