Ngày đo lường thế giới 2022

Cập nhật: 10/3/2022 | 5:24:39 PM  

Chủ đề của Ngày đo lường thế giới 2022 là "Đo lường trong Kỷ nguyên số"

NGÀY ĐO LƯỜNG THẾ GIỚI : 20 - 5 – 2022

ĐO LƯỜNG TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

     Chào mừng đến với trang web về Ngày đo lường thế giới 2022. Chủ đề của Ngày đo lường thế giới 2022 là Đo lường trong Kỷ nguyên số.

     Chủ đề này được lựa chọn vì công nghệ số đang cách mạng hóa cộng đồng của chúng ta, và là một trong những xu hướng lý thú nhất trong xã hội ngày nay.

     Thực sự là đo lường học, khoa học về phép đo, còn rộng lớn hơn nhiều, đóng vai trò trung tâm trong phát minh và đổi mới khoa học, trong sản xuất công nghiệp, thương mại quốc tế, trong cải thiện chất lượng cuộc sống và bảo vệ môi trường toàn cầu. 

     Ngày Đo lường Thế giới là để kỷ niệm hàng năm việc ký kết Công ước Mét ngày 20 tháng 5 năm 1875 của đại diện mười bảy quốc gia tiên tiến nhất châu Âu thời điểm ấy. Công ước Mét đã thiết lập cơ sở cho sự phối hợp toàn cầu về khoa học đo lường, cho việc ứng dụng nó trong công nghiệp, thương mại và xã hội. Mục đích ban đầu của Công ước Mét – thống nhất đo lường trên phạm vi thế giới – vẫn còn nguyên tầm quan trọng thời sự như đã từng có từ năm 1875.

     Viện Cân Đo Quốc tế - BIPM và Tổ chức Đo lường pháp định Quốc tế - OIML cùng phối hợp thực hiện dự án Ngày Đo lường Thế giới. BIPM và OIML hy vọng tất cả các nước cùng với cơ quan đo lường quốc gia của mình nhiệt tình hưởng ứng và tham gia vào sự kiện đo lường thế giới hàng năm này ! 

     Trân trọng !

     The WMD Team                                 

 

World Metrology Day: 20 May 2022
Metrology in the Digital Era

     Welcome to the 2022 World Metrology Day Resource website. The theme for World Metrology Day 2022 is Metrology in the Digital Era.

     This theme was chosen because digital technology is revolutionizing our community, and is one of the most exciting trends in society today.

     Indeed more widely metrology, the science of measurement, plays a central role in scientific discovery and innovation, industrial manufacturing and international trade, in improving the quality of life and in protecting the global environment.

     World Metrology Day is an annual celebration of the signature of the Metre Convention on 20 May 1875 by representatives of seventeen nations. The Convention set the framework for global collaboration in the science of measurement and in its industrial, commercial and societal applications. The original aim of the Metre Convention - the world-wide uniformity of measurement - remains as important today as it was in 1875.

     The World Metrology Day project is realized jointly by the BIPM and the OIML. We hope that you enjoy this site and that your Country or Metrology Organization will join us and participate in this year's event.

     Warm regards,

     The WMD Team

 

 

(Nguồn tin: Ban BT)

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI