Tiến tới Đại hội nhiệm kỳ V Hội Đo lường Việt Nam

Cập nhật: 28/4/2021 | 1:08:42 PM  

Theo quy định của Điều lệ Hội Đo lường Việt Nam, Ban chấp hành nhiệm kỳ IV (2016 - 2021) đã triển khai các công việc chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ V (2021 - 2025) của Hội Đo lường Việt Nam. Đại hội V dự kiến sẽ được tiến hành tại Hà Nội vào tháng 5/2021, khoảng thời gian kỷ niệm Ngày đo lường thế giới 20 - 05 - 2021. Xin giới thiệu dự thảo báo cáo "Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ IV ( 2016 – 2021) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V ( 2021– 2025)" Ban chấp hành đã chuẩn bị cho Đại hội.

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI V HỘI ĐO LƯỜNG VIỆT NAM 

 

DỰ THẢO

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NHIỆM KỲ IV ( 2016 – 2021)

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ V ( 2021– 2025)

 

I.Phần thứ nhất

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ IV (2016 – 2021)

 

        Hội đo lường Việt Nam được thành lập và hoạt động trên cơ sở Quyết định số 35/2000/QĐ-BTCCBCP ngày 08 tháng 5 năm 2000 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ về việc cho phép thành lập Hội Đo lường Việt Nam và Quyết định số 47/2000/QĐ-BTCCBCP ngày 19 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ Hội Đo lường Việt Nam.

       Mục đích của Hội là tập hợp và đoàn kết các hội viên và đội ngũ tri thức là công dân Việt Nam hoạt động đo lường trong nước và ở nước ngoài để trao đổi thông tin, kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ, kiến thức, hỗ trợ các cơ sở và doanh nghiệp trong cả nước góp phần tích cực và có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế đất nước. Kể từ khi thành lập Hội đến nay đã trải qua 04 nhiệm kỳ đại hội: đại hội nhiệm kỳ I ( 2001 – 2005) ;  đại hội nhiệm kỳ II ( 2006 – 2010);  đại hội nhiệm kỳ III ( 2011 – 2015) và đại hội nhiệm kỳ IV ( 2016 – 2021).

Hôm nay tại đại hội nhiệm kỳ V tôi xin phép được thay mặt Ban chấp hành Hội trình bày báo cáo Tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ IV và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ V ( 2021 – 2025).

Nội dung báo cáo gồm các phần:

1.1.Đặc điểm tình hình nhiệm kỳ V

       Ngày 20 tháng 01 năm 2016 Hội đo lường Việt Nam đã  tiến hành Đại hội toàn thể  nhiệm kỳ IV (2016-2020).

Qua 04 nhiệm kỳ hoạt động, Hội Đo lường Việt Nam tiếp tục duy trì phát triển, khẳng định được vai trò, vị thế tổ chức chính trị-xã hội của đội ngũ trí thức làm công tác đo lường Việt Nam.

Ngay sau Đại hội nhiệm kỳ V, Ban thường Vụ đã khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết được đại hội thông qua.

Điều lệ sửa đổi bổ sung của Hội được Bộ trưởng Bộ nội vụ phê duyệt Ngày11/4/2016 theo quyết định số: 635/QĐ-NV bao gồm 8 chương 28 điều là cơ sở pháp lý để Hội hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích của Hội .

Nhằm đảm bảo hoạt động của Hội đúng tôn chỉ, mục đích và tuân thủ đúng theo các quy định trong Điều lệ sửa đổi chủ tịch Hội đã phê duyệt ban hành theo Quyết định số: 11/QĐ-HĐL, ngày 11/7/2016  07 văn bản quy chế hoạt động bao gồm:

1.Quy chế hoạt động của Ban Thường vụ.

2. Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành.

3. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra.

4. Quy chế quản lý sử dụng con dấu và tài chính, tài sản của Hội.

5. Quy chế về tổ chức của Chi Hội Đo lường cơ sở.

6. Hướng dẫn thành lập Chi Hội Đo lường cơ sở.

7. Thủ tục kết nạp, cấp thẻ Hội viên, công nhận Hội thành viên và Thủ tục  ra Hội.

Toàn bộ quy chế, quy định được ban hành và gửi tới các ủy viên BCH Hội thực hiện.

1.2.Công tác củng cố và phát triển tổ chức

Điều lệ sửa đổi của Hội cùng với 07 văn bản quy chế là cơ sở để Hội tăng cường bộ máy tổ chức thông qua các hoạt động:

+ Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Hội .

+ Phân công trách nhiệm và nhiệm vụ cho các thành viên trong ban thường vụ Hội.

Hội nghị BCH Hội nhiệm kỳ IV họp lần thứ nhất đã nhất trí thông qua danh sách phân công trách nhiệm và nhiệm vụ cho các thành viên trong ban thường vụ Hội bao gồm 01 chủ tịch, 01 Tổng thư ký và 06 phó chủ tịch Hội.

Trong nhiệm kỳ IV Hội tiếp tục duy trì, củng cố bộ máy hoạt động của Hội bao gồm Ban Chấp hành (43 thành viên); Ban Thường vụ (14 thành viên); Ban Kiểm tra (3 thành viên); Văn phòng Hội (09 thành viên thường trực); Ban Thông tin (02 thành viên thường trực); Trung tâm tư vấn và phát triển công nghệ đo lường (04 thành viên thường trực); Chi bộ Đảng Cơ quan Hội ĐLVN (11 đảng viên) cùng với  180 hội viên cá nhân và 63 hội viên tập thể.

Với sự nỗ lực của ban thường vụ Hội duy trì bộ máy hoạt động cùng với sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ KH&CN, Liên hiệp Hội KHKT Việt Nam, sự hợp tác giúp đỡ của Tổng cục TCĐLCL, Viện Đo lường Việt Nam và các Ngành kinh tế, các Cơ quan TCĐLCL địa phương trong cả nước, Hôi ĐLVN tiếp tục khẳng định vai trò vị trí của mình và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

1.3.Công tác tuyên truyền, huấn luyện và phổ biến kiến thức về đo lường.

Công tác tuyên truyền, huấn luyện và phổ biến kiến thức về đo lường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội ĐLVN.Trong nhiệm kỳ IV công tác tuyên truyền, huấn luyện và phổ biến kiến thức về đo lường luôn bám sát  vào các chủ chương chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến hoạt động đo lường như:

- Chỉ thị 42-CT/TƯ ngày 14/04/2010 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

- Luật Đo lường năm 2011 và các Nghị định hướng dẫn Luật, các Thông tư hướng dẫn Nghị định;

- Quyết định 996/QĐ-TTg 2018 của Thủ tướng CP phê duyệt Đề án đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hội nhập.

 

Trong nhiệm kỳ IV Hội ĐLVN tiếp tục duy trì phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các Cơ quan ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng từ Trung ương đến địa phương tổ chức long trọng kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam 20 tháng 1 và các Hội thảo khoa học nhân ngày đo lường Quốc tế 20 tháng 5.

Việc duy trì những hoạt động kỷ niệm hàng năm này đã tạo diễn đàn để các nhà khoa học và quản lý đóng góp ý kiến cho phương hướng, nhiệm vụ phát triển hoạt động đo lường trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động đo lường của Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Trong nhiệm kỳ IV Hội đã cử nhiều lượt các chuyên gia là Hội viên của Hội tham gia vào các hoạt động để tư vấn, phản biện và phổ biến kiến thức về đo lường.

-Tham gia đóng góp ý kiến tư vấn, phản biện và giám sát quá trình xây dựng và thực hiện Đề án đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hội nhập.

- Tham dự Hội nghị của Bộ KHCN về Xây dựng Cơ sở hạ tầng kỹ thuật Quốc gia về đo lường.

- Tư vấn góp ý nội dung bộ tiêu chí chuẩn quốc gia đánh giá các phòng đo lường

-Tham gia các Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn xây dựng TCVN về đo lường,

-Trung tâm tư vấn và phát triển công nghệ đo lường tiếp tục thực hiện các hoạt động tư vấn, đào tạo về xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025, ISO 9000 v.v; tư vấn cho các doanh nghiệp đăng ký cung cấp dịch vụ đánh giá phù hợp theo các Nghị định số 107 và 105 của Chính phủ. Trung tâm tư vấn đã thực hiện nhiều dịch vụ tư vấn và đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm theo Tiêu chuẩn quốc tế, về xây dựng cơ sở kiểm định phương tiện đo và về nghiệp vụ chuyên môn đo lường, thử nghiệm; đã tổ chức các khóa đào tạo về kỹ thuật đo lường thử nghiệm và cấp hàng trăm chứng chỉ đào tạo cho các học viên tham gia các khóa đào tạo của Trung tâm.    

- Hội đã cử nhiều đợt chuyên gia là thành viên của Hội tham gia góp ý cho dự thảo các Văn bản pháp luật của Nhà nước về Khoa học Công nghệ; đóng góp nhiều ý kiến cho các đề án, đề tài nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật đo lường do Tổng cục TCĐLCL hoặc Viện đo lường Việt nam tổ chức.

Về công tác truyền thông Hội duy trì Trang Web của Hội, động viên các Hội viên của Hội viết bài, tổ chức biên tập cung cấp các thông tin mới nhất về các vấn đề quản lý đo lường và khoa học đo lường ở trong nước và giới thiệu những kết quả nghiên cứu của các Viện Đo lường tiên tiến trên thế giới, thường xuyên cập nhật các tin tức hoạt động về đo lường trong nước và của Hội Đo lường nói riêng.

Các Hội viên đánh giá cao tính cập nhật, thông tin hữu ích đăng tải trên trang http://www.hoidoluong.vn của Hội.

 

Một sự kiện đặc biệt đối với hoạt động phổ biến kiến thức về đo lường của Hội trong nhiệm kỳ IV là ngày 17/10/2020 Hội Đo lường Việt Nam đã phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần thứ VII tại Khu Công nghệ cao Hòa lạc-Trụ sở Viện ĐLVN.

Với mục tiêu nhằm tổng kết, đánh giá kết quả các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật đo lường phục vụ phát triển kinh tế đất nước, đời sống, an ninh, quốc phòng và hội nhập kinh tế quốc tế trong vòng 5 năm (2015-2020).

Ban tổ chức Hội nghị đã nhận được trên 159 báo cáo khoa học gửi về tham gia Hội nghị. Các báo cáo khoa học đã được phân vào 6 Tiểu ban đo lường chuyên ngành để trao đổi và thảo luận. Bao gồm: Tiểu ban 1 : Những vấn đề chung về đo lường; Tiểu ban 2: Đo lường Cơ – Quang học, Âm thanh và Rung động; Tiểu ban 3: Đo lường Điện – Điện tử và Xử lý tín hiệu; Tiểu ban 4: Đo lường Nhiệt và Thủy khí động lực học; Tiểu ban 5 : Đo lường Hóa lý, Bức xạ - Ion hóa, Y sinh và Môi trường; Tiểu ban 6 : Đo lường điều khiển và Tin học công nghiệp. Trong quá trình chuẩn bị cho Hội nghị, đồng chí chủ tịch Hội được giao là  trưởng ban tổ chức, đồng chí Tổng thư ký Hội được giao là trưởng Ban thư ký cùng với 06 trưởng tiều ban chuyên ngành đều là thành viên của Hội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đánh giá cao trong nhiều năm qua Hội ĐLVN đã tích cực chủ động phối hợp với Cơ quan QLNN  để tổ chức thành công 7 Hội nghị Khoa học kỹ thuật về đo lường ở qui mô quốc gia. Các Hội nghị này đã thu hút đông đảo các cán bộ khoa học kỹ thuật ở các Bộ, ngành, địa phương, ở các viện nghiên cứu, các trường đại học, các đơn vị sản xuất kinh doanh tham gia và trình bày các kết quả nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật đo lường ở nước ta.Thành công của các Hội nghị là ở chỗ các kết quả nghiên cứu tại các Hội nghị được phổ biến, áp dụng ngày càng rộng rãi trong các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế, chứng minh vai trò to lớn và sự phát triển nhanh chóng của hoạt động khoa học kỹ thuật về đo lường trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

1.4. Công tác thi đua khen thưởng

     Theo tôn chỉ, mục đích của Hội, Hội Đo lường Việt Nam có nhiệm vụ “Tập hợp hội viên và các tổ chức thành viên của Hội, đoàn kết, giúp đỡ nhau đẩy mạnh các hoạt động đo lường nhằm nâng cao năng suất lao động và sáng tạo của hội viên”. Trong Điều lệ của Hội, nhiệm vụ thứ 7 của Hội là “Khen thưởng và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng cho hội viên cá nhân và hội viên tập thể có thành tích trong việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ đo lường”.

     Hội Đo lường Việt Nam khuyến khích các hội viên thực hiện các hoạt động đo lường theo đúng các quy định pháp luật của nhà nước, phát triển hoạt động đo lường cả về chiều rộng và chiều sâu đáp ứng các yêu cầu của sản xuất và đời sống xã hội. Tuy nhiên, với phương thức hoạt động của mình, Hội không phát động và tổ chức phong trào thi đua mà thực hiện việc khích lệ những tổ chức và cá nhân có thành tích trong các hoạt động đo lường thông qua việc tổ chức các sự kiện sau đây: “Hội nghị Khoa học - Kỹ thuật Đo lường” và tuyển chọn “Giải thưởng khoa học công nghệ đo lường”; Tổ chức “Ngày Đo lường Việt Nam” và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đo lường”.

Cho đến nay khoảng 550 đồng chí đã được Hội Đo lường Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đo lường”.

Nhân dịp hai Hội nghị Khoa học - Kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần thứ VI và VII Hội đã phối hợp với Viện Đo lường Việt Nam trao tặng “Giải thưởng khoa học công nghệ đo lường” cho 22 đơn vị cá nhân trong cả nước nhằm khuyến khích, phát  triển tài năng và sáng tạo về khoa học – công nghệ đo lường ứng dụng  trong các hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, an toàn sức khỏe, bảo vệ môi trường, an ninh và quốc phòng.

 

1.5. Hoạt động của Ban kiểm tra

     Hội Đo lường Việt Nam là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp nên công tác kiểm tra có vai trò quan trọng và là bộ phận hợp thành trong hoạt động chung của Hội. Điều lệ Hội quy định : Ban chấp hành Hội bầu ra Ban Kiểm tra. Ban kiểm tra có nhiệm vụ giúp Ban chấp hành Hội kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Hội, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội; các hoạt động kinh tế, tài chính; xem xét và giải quyết các đơn thư khiếu tố.

Ban kiểm tra Hội nhiệm kỳ IV đã cố gắng thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Hội. Ban kiểm tra đã thực hiện kiểm tra hoạt động kinh tế, tài chính của Hội hàng năm; tham dự khóa tập huấn cho cán bộ kiểm tra do liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam tổ chức. Hoạt động của Ban kiểm tra đã góp phần duy trì và đảm bảo phát triển các hoạt động của Hội theo đúng quy định.

 

1.6.  Hoạt động của Chi bộ Đảng Hội Đo lường Việt Nam

Chi bộ Đảng Hội Đo lường Việt Nam là đơn vị trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương.

Chi bộ bao gồm 11 đồng chí Đảng viên đều là Hội viên chính thức của Hội ĐLVN.

Chi bộ luôn duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ để phổ biến quán triệt các chính sách, chủ trương của Đảng; Chi bộ giữ vai trò quan trọng để chỉ đạo, giám sát hoạt động của Hội đúng theo tôn chỉ mục đích đề ra.

 

            III. Những hạn chế, tồn tại

Trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội Đo lường Việt nam, Hội đã đạt được nhiều kết quả, đặc biệt là công tác tư vấn phản biện và phổ biến kiến thức, tôn vinh tri thức. Tuy nhiên, hoạt động của Hội vẫn còn bộc lộ những hạn chế, tồn tại sau:

Một là, công tác củng cố và phát triển tổ chức Hội, công tác phát triển Hội viên mới, nhất là ở các tỉnh, thành phố phía Nam chưa được thực hiện như mong muốn. Nguyên nhân chính là do Hội chưa tạo được môi trường thuận lợi, hấp dẫn để các Tổ chức, cá nhân từ các Địa phương tự nguyện tham gia những hoạt động của Hội; mặt khác các Hội thành viên của Hội còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc, thiếu cán bộ chuyên trách, có năng lực và kinh nghiệm.

Hai là, ban thường vụ Hội còn lúng túng trong chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội; thiếu tính gắn kết giữa Ban thừơng vụ với từng Ủy viên Ban chấp hành Hội; chưa thể hiện được vai trò nòng cốt trong phát huy sức mạnh sáng tạo và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ Hội viên cá nhân, Hội viên tổ chức.

Ba là, Hội còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc, thiếu kimh phí để tổ chức các hoạt động phổ biến kiến thức một cách thường xuyên với quy mô sâu rộng hơn.

 

II.Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ V

 

Trong nhiệm kỳ V Hội phát huy thành tích đạt được tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm:

- Hoàn thành các thủ tục cần thiết để tổ chức thành công đại hội đại biểu toàn thể Hội ĐLVN nhiệm kỳ V.

-   Tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức Hội theo hướng bầu chọn ra Ban chấp hành mới nhiệm kỳ V có đủ thành phần đại diện cho các cơ quan, tổ chức  đo lường trong cả nước.

- Tiếp tục phối hợp với cơ quan QLNN về đo lường, các chi cục TCĐLCL tại các địa phương đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến Pháp luật đo lường, phổ biến kiến thức đo lường cho hội viên và tổ chức công dân tham gia hoạt động đo lường. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về đo lường dưới nhiều hình thức nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội.

-Tăng cường hỗ trợ các tổ chức/doanh nghiệp thông qua công tác đào tạo và tư vấn trong lĩnh vực đo lường và hệ thống quản lý chất lượng.

-Xây dựng và phát triển quan hệ với các Hội khoa học - kỹ thuật chuyên  ngành; Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng; Hội các phòng thử nghiệm VN; Hội cơ khí; Hội điện tử - tin học; Hội tự động hoá v.v…

-Xây dựng và phát triển quan hệ với Hội đo lường một số nước như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand, các nước ASEAN …

Theo dõi và thu thập các thông tin về hoạt động của Hội đo lường  các nước và khu vực

  Kết luận

Sự ra đời của Hội Đo lường Việt Nam là thể hiện nguyện vọng thiết tha của đông đảo cán bộ khoa học kỹ thuật đo lường trên phạm vi cả nước, là sự ghi nhận vai trò và đóng góp của Ngành đo lường Việt Nam vào sự phát triển chung của đất nước. Trải qua bốn nhiệm kỳ hoạt động từ năm 2010 đến nay, với sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban chấp hành Hội và sự tham gia, đóng góp nhiệt tình của đông đảo hội viên, Hội Đo lường Việt Nam đã có sự phát triển nhất định về tổ chức và hiệu quả hoạt động trong điều kiện còn nhiều khó khăn và thiếu kinh nghiệm.

Trước đặc điểm và tình hình của nhiệm vụ mới, Đại hội nhiệm kỳ V với tinh thần Đoàn kết - Trí tuệ - Phát triển-Sáng tạo, chúng ta cùng quyết tâm phấn đấu để xây dựng Hội Đo lường Việt Nam lớn mạnh hơn nữa trong thời gian tới.

                                                            

                                                                 TM. BCH HỘI ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

Nơi nhận:                                                                 Tổng thư ký, Phó chủ tịch           

- Bộ Nội vụ

- BCH; BTV                                                                   Trần Quang Uy

- Lưu VP Hội.                                                 

 

                                                                   

(Nguồn tin: Ban BT)

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI