Hoạt động của Hội Đo lường Việt Nam 2017 và nhiệm vụ năm 2018

Cập nhật: 8/2/2018 | 6:19:21 AM  

Tại hội nghi Ban chấp hành Hội đo lường Việt Nam lần ba nhiệm kỳ IV ngày 19/01/2018 tại Hà Nội, PCT, Tổng thư ký Hội TS Trần Quang Uy đã trình bày bản báo cáo tóm tắt kết quả các mặt công tác Hội trong năm 2017 và chương trình công tác Hội năm 2018.

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2017

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG  NĂM 2018

 

Theo qui định về chế độ báo cáo của Ban chấp hành và thực hiện Nghị quyết của Đại hội Hội Đo lường Việt Nam nhiệm kỳ IV(2016-2020), Ban Thường vụ Hội Đo lường Việt Nam báo cáo tóm tắt kết quả các mặt công tác Hội trong  năm 2017 và chương trình công tác Hội năm 2018 với những nội dung cụ thể sau đây:

    

I-ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CỦA HỘI.

Điểm nổi bật trong công tác tổ chức Hội trong năm 2017 là Hội tiếp tục duy trì bộ máy hoạt động bao gồm:

1.  Ban Chấp hành.

2.  Ban Thường vụ.

3.  Ban Kiểm tra.

4.  Văn phòng

5.  Ban Thông tin

6.  Trung tâm tư vấn và phát triển công nghệ đo lường

7.  Câu lạc bộ doanh nghiệp đo lường

8.  Tổ chức các Hội viên tập thể và cá nhân

9.  Chi bộ Đảng Hội ĐLVN

Ban chấp hành:

Ban chấp hành Hội là Cơ quan do Đại Hội toàn thể nhiệm kỳ IV bầu ra và cho đến nay gồm 44 đồng chí.

Ban chấp hành Hội tiếp tục điều hành mọi hoạt động của Hội theo đúng Điều lệ và thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo qui định. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội Hội ĐLVN nhiệm kỳ IV.

Ban Chấp hành Hội đã tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu ra Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và trưởng Ban Kiểm tra ngày 20 tháng 01 năm 2016 tại Hà Nội.

Ban Chấp hành Hội Đo lường Việt Nam đã họp phiên thứ 2 ngày 13/01/2016 tại TP Cao Bằng nhân kỷ niệm ngày đo lường Việt Nam năm 2016 tại tỉnh Cao bằng; Ban chấp hành họp phiên thứ 3 nhân kỷ niệm ngày đo lường Việt Nam năm 2018 tại Hà Nội. Nội dung các cuộc họp đều tập trung vào các vấn đề trọng tâm như:

-Tổng kết hoạt động và đề ra phương hướng hoạt động của năm tiếp theo.

-Thông qua báo cáo của Ban kiểm tra, báo cáo tài chính.

-Thảo luận góp ý của đại biểu.

Ban Thường vụ

Ban Thường vụ đến nay gồm 18 Đồng chí Ủy viên trong đó bao gồm 01 chủ tịch và 07 Phó chủ tịch:

PGS.TS.Vũ Khánh Xuân, Chủ tịch

TS. Trần Quang Uy, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký

TS. Trần Bảo, Phó chủ tịch , Trưởng ban thông tin

ThS. Nguyễn Hùng Điệp, Phó chủ tịch, Ủy viên Ban kiểm tra

KSC.Trần Khắc Điền, Phó chủ tịch, phụ trách câu lạc bộ doanh nghiệp đo lường

Nguyễn Quang Kiên  Phó TGĐ Tổng công ty xăng dầu VN, Phó chủ tịch, Ủy viên BCH.

Hồ Mạnh Tuấn  Phó TGĐ Tổng công ty điện lực miền Bắc, Phó chủ tịch, Ủy viên BCH.

PGS.TS. N.T Phương Mai-Viện Cơ khí –ĐHBK-HN, Phó chủ tịch, Ủy viên BCH.

Ban Kiểm tra

Ban kiểm tra gồm 03 Ủy viên do đồng chí Đỗ Huy Số là Trưởng ban.

Hàng năm với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội và các Nghị quyết, Quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các quy chế của Hội Ban kiểm tra đều có báo cáo kết quả công tác kiểm tra tại cuộc họp Ban chấp hành Hội.

Văn phòng Hội và Ban thường trực

Văn phòng và ban thường trực Hôi gồm 08 đồng chí với sự phân công như sau:

1.Dương Quốc Thao-Chánh VP Hôi: giúp Chủ tịch Hội trong công tác tổ chức bộ máy của Hội; quản lý tài chính, tài sản của Hội theo quy chế, chuẩn bị các sự kiện, khánh tiết phục vụ cho hoạt động của Hội.

2-Trần Quang Uy: Phó chủ tịch-Tổng thư ký: giúp chủ tịch  các hoạt động của Hội theo quy định trong Điều lệ Hội

(quản lý điều hành hoạt động  của các cơ quan trong Hội, chuẩn bị nội dung sinh hoạt của BCH Hội.)

3-Trần Bảo: Phó chủ tịch; Trưởng ban thông tin, tuyên truyền-Tổng biên tập trang Website của Hội.

4-Nguyễn Khắc Điền-Phó chủ tịch; Phụ trách câu lạc bộ doanh nghiệp đo lường

5-Dương Xuân Chung: Giám đốc Trung tâm tư vấn và phát triền  CNĐL, phụ trách công tác thi đua khen thưởng, công tác sinh hoạt  Đảng chi Bộ Hội.

6-Võ Sanh: Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn và phát triển Công nghệ đo lường;

7-Nguyễn Bá Tiết: Phó chánh VP Hội; phụ trách công tác thủ quỹ của Hội và văn thư .

8-Vũ Văn Hồng: Phó chánh VP Hội; phụ trách công tác hợp tác quốc tế

9-Nguyễn Thị Thúy; kế toán thư ký thường trực VP Hội, văn thư lưu trữ

 

Đo lường ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hội đo lường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tp Hải Phòng

-     Chủ tịch: Ô. Nguyễn Bình Minh – Nguyên PGĐ Sở Công Thương, nguyên Chi cục trưởng Quản lý thị trường HP

-     Phó chủ tịch kiêm tổng thư ký: Ô. Đỗ Huy Số - Nguyên PGĐ Sở Khoa học & Công nghệ, nguyên Chi cục trưởng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng HP

-     Phó chủ tịch: Bùi Xuân Tuấn – PGĐ Sở Khoa học & Công nghệ HP

-     Phó chủ tịch: Trịnh Thị Lý – PGĐ Sở Y tế HP .

 

Hội viên của Hội

Điều 8 Điều lệ Hội Đo lường Việt Nam quy định về hội viên của Hội

gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự :

+ Hội viên chính thức : Công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực đo lường hoặc trong các lĩnh vực có liên quan đến đo lường, có đủ tiêu chuẩn, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội, có thể được Ban Thường vụ Hội xem xét, quyết định kết nạp thành hội viên cá nhân, hội viên tập thể của Hội.

+ Hội viên liên kết, hội viên danh dự : Công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực đo lường hoặc trong các lĩnh vực có liên quan đến đo lường, không có điều kiện hoặc không có đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức của Hội, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện xin vào Hội, được Ban Thường vụ Hội công nhận là hội viên liên kết hoặc hội viên danh dự.

Đến nay, tổng số hội viên chính thức của Hội là 185; trong đó có 70  hội viên tập thể và 115  hội viên cá nhân.

Với đội ngũ Hội viên hiện có tuy chưa thực sự đông đảo nhưng là nòng cốt đại diện cho những người làm công tác đo lường ở nước ta từ ba miền Băc  Trung Nam.

 

2-Về công tác chuyên môn:

Hoạt động tư vấn phản biện và phổ biến kiến thức

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Hội ĐLVN nhiệm kỳ IV về công tác chuyên môn, Trong năm 2017 Hội đã tiếp tục phát huy vai trò tư vấn - thẩm định - phản biện xã hội.

Ban thường vụ Hội đã cử nhiều lượt đại biểu đại diện tham gia góp ý cho dự thảo các Văn bản pháp luật của Nhà nước về Khoa học Công nghệ; đóng góp nhiều ý kiến cho các đề án, đề tài nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật đo lường do Tổng cục TCĐLCL hoặc  Viện đo lường Việt nam tổ chức. Trung tâm tư vấn và chuyển giao CNĐL là đơn vị trực thuộc Hội đã tổ chức được nhiều khóa đào tạo phổ biến kiến thức về kỹ thuật  đo lường hiệu chuẩn, tư vấn cho các doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký hoạt động đo lường/thử nghiệm theo các Nghị định của Chính phủ .

Có thể kể đến một  số hoạt động nổi bật  về phổ biến kiến thức trong năm 2017:

-Ngày 13/01/2017 tại TP.Cao Bằng, Hội Đo lường Việt Nam đã phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ Kỷ niệm ngày đo lường Việt nam 2017 và Hội thảo về Đo lường trong công tác quản lý trang thiết bị y tế. Các đồng chí đại diện lãnh đạo Bộ KHCN, Tổng cục TCĐLCL, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng  và đông đảo những người làm công tác đo lường từ 3 miền Bắc-Trung –Nam trong nước đã về tham dự Hội nghị.

-Ngày 20/5/2017 Tổ chức hội thảo nhân kỷ niệm ngày đo lường thế giới và ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam tại Hà Nội với chủ đề "“Đo lường phục vụ an toàn và tin cậy trong giao thông vận tải”.Đồng chí Đặng Vũ Minh-Chủ tịch liên hiệp Hội KHKT Việt Nam đã đến dự và phát biểu đánh giá cao kết quả của Hội thảo.

-Khi được yêu cầu Ban thường vụ Hội đã cử các Hội viên tham gia vào các hoạt động của Liên hiệp Hội KHKT Việt Nam và làm phản biện cho các Hội đồng khoa học các cấp có liên quan đến đo lường.

-Ban thông tin tuyên truyền của Hội hổ tiếp tục duy  hiệu quả  hoạt động của trang Website Hội đo lường Việt Nam.

-Ban thường vụ Hội đã xét trao tặng kỷ niệm chương về đo lường cho nhiều cán bộ hội viên có thành tích  tham gia đóng góp cho hoạt động đo lường.

-Giới thiệu 01 đồng chí là Ủy viên BCH được Liên hiệp Hội KHVN xét chọn trong danh sách 53 Nhà khoa học trí thức tiêu biểu.

 

3-Đánh giá chung

Trong năm 2017, thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ IV Hội đã đạt được những kết  quả nhất định,

Công tác xây dựng, phát triển Hội về tổ chức tiếp tục được duy trì và BCH Hội đã điều hành hoạt động của Hội theo đúng quy định trong Điều lệ và trong các Nghị quyết, Quyết định của Ban Hội. Tuy nhiên nhìn lại một năm hoạt động của Hội còn thấy rõ những hạn chế và tồn tại sau đây:

-. Việc tập hợp, đoàn kết đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật đo lường, việc phát triển Hội về mặt tổ chức vẫn còn nhiều hạn chế. Sự gắn bó của Hội với các hội thành viên chưa chặt chẽ, chưa tạo thành một tổ chức có tính hệ thống xã hội – nghề nghiệp đo lường trong cả nước.

- Hội vẫn chưa thiết lập và mở rộng được mối quan hệ với Hội Đo lường ở các nước, với các tổ chức đo lường quốc tế và khu vực.

 

Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu của Hội trong năm 2018 :

Năm 2018, Hội  tiếp tục phát huy thành tựu đạt được trong năm 2017 với các nhiệm vụ cụ thể :

-         Củng cố và phát triển tổ chức Hội, phát triển hội viên mới, ưu tiên hội viên tập thể của các tổ chức KH&CN, của các Ngành, Doanh nghiệp có nhiều hoạt động liên quan đến đo lường; gắn bó hoạt động của Hội với các hội thành viên, tạo môi trường hoạt động xã hội-nghề nghiệp đo lường sâu rộng trong cả nước; mở rộng được mối quan hệ với Hội Đo lường ở các nước, với các tổ chức đo lường quốc tế và khu vực.

-         Phối hợp với cơ quan QLNN về đo lường đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến Pháp luật đo lường cho hội viên và tổ chức công dân tham gia hoạt động đo lường. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về đo lường dưới nhiều hình thức nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội.

-          Chủ động đề xuất với các Cơ quan quản lý nhà nước để Hội tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội về các vấn đề đo lường.

-         Chú trọng các hoạt động chăm sóc hội viên, tạo sự gắn bó mật thiết của hội viên với tổ chức Hội.

 

 

Kết luận:

Hoạt động của Hội đo lường Việt Nam trong năm 2017 với sự chỉ đạo, lãnh đạo của BCH do Đại hội bầu ra và sự tham gia, đóng góp nhiệt tình của đông đảo hội viên, Hội đo lường Việt Nam đã đạt được những kết quả nhất định về tổ chức và hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Trong thời gian tới với tinh thần Đoàn kết - Trí tuệ - Phát triển, chúng ta cùng quyết tâm phấn đấu để xây dựng Hội Đo lường Việt Nam lớn mạnh hơn nữa hoàn thành tốt đẹp những nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại Hội của Hội nhiệm kỳ IV ./.

 

(Nguồn tin: Ban BT)

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI