CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG ĐO LƯỜNG PHÁP ĐỊNH – TẦM NHÌN CỦA NHÓM LÀM VIỆC PHỐI HỢP BIPM-OIML

Cập nhật: 29/8/2021 | 5:24:28 PM  

Trình bày tầm nhìn của Nhóm làm việc phối hợp BIPM-OIML (BIPM-OIML JTG) về vấn đề chuyển đổi số trong đo lường pháp định.

   CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG ĐO LƯỜNG PHÁP ĐỊNH –

TẦM NHÌN CỦA NHÓM LÀM VIỆC PHỐI HỢP BIPM-OIML

 

Dr. Roman Schwartz, Chủ tịch CIML (Ủy ban đo lường pháp định quốc tế)

Dr. Roman Schwartz, Chủ tịch CIML (Ủy ban đo lường pháp định quốc tế)

 

  1. Nhóm làm việc phối hợp BIPM-OIML – The BIPM-OIML Joint Task Group (BIPM-OIML JTG)

     Theo phê duyệt của Ủy ban cân đo quốc tế (CIPM) và Ủy ban đo lường pháp định quốc tế (CIML), tháng 10/2020 Nhóm làm việc phối hợp BIPM-OIML (viết tắt là JTG) đã được thành lập. JTG gồm 6 thành viên, bao gồm Chủ tịch CIPM, Chủ tịch CIML, Giám đốc BIPM (Viện cân đo quốc tế) và Giám đốc BIML (Văn phòng đo lường pháp định quốc tế). Nhiệm vụ chính của JTG là cổ vũ và nâng cao sự phối hợp giữa BIPM và OIML, tạo thuận lợi cho hai tổ chức này phục vụ các nước thành viên của mình và để nói cùng một tiếng nói về đo lường. Mục tiêu chiến lược của JTG là phát triển và quảng bá một tầm nhìn chung và một khái niệm tổng thể chung về đo lường như là một thành phần chủ chốt để thúc đẩy mạnh mẽ các khái niệm hạ tầng chất lượng (QI).

     Kế hoạch hoạt động của JTG bao gồm, nhưng không giới hạn, việc thúc đẩy và hỗ trợ chung về chuyển đổi số của đo lường. Các hoạt động đo lường luôn luôn liên quan đến các hoạt động hạ tầng chất lượng, với hệ quả là chuyển đổi số của đo lường yêu cầu một cách tiếp cận tổng thể của tất cả các bên đang làm việc trong hạ tầng chất lượng của quốc gia hoặc nền kinh tế.

       2. Các trụ cột chính của hạ tầng chất lượng

     Ba trụ cột chính của hạ tầng chất lượng là đo lường, tiêu chuẩn hóa và công nhận (xem hình 1). Sáu tổ chức quốc tế có trách nhiệm đối với sự hài hòa quốc tế là :

  • BIPM (Viện cân đo quốc tế) và OIML (Tổ chức đo lường pháp định quốc tế) về đo lường;
  • ISO (Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế) và IEC (Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế) về tiêu chuẩn hóa; và
  • ILAC (Tổ chức hợp tác công nhận phòng thí nghiệm quốc tế) và IAF (Tổ chức hợp tác công nhận quốc tế) về công nhận.  

     Ở phía dưới các Viện đo lường, Cơ quan tiêu chuẩn hóa, Cơ quan công nhận là các Phòng hiệu chuẩn, Phòng thử nghiệm, các Tổ chức chứng nhận và các Tổ chức giám định.

                                   

Hình 1. Ba cột trụ của hạ tầng chất lượng

Các phần tiếp sau : xin xem toàn văn trong file đính kèm.

(Tải file đính kèm: )

(Nguồn tin: BBT)

Thảo luận

Nội dung

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI