Hội nghị Ban chấp hành Hội Đo lường Việt Nam 1/2019

Cập nhật: 28/1/2019 | 3:51:09 PM  

Ngày 18/01/2019 Ban CH Hội ĐL VN đã tiến hành hội nghị thường kỳ tại Hà Nội. Hội nghị đã nghe báo coá về tình hình hoạt động của Hội năm 2018 và quyết định các chủ trương, phương hướng hoạt động cho năm 2019.

HỘI NGHỊ BAN CH HỘI NGÀY 18/01/2019

Ngày 18/01/2019 Ban CH Hội ĐL VN đã tiến hành hội nghị thường kỳ tại Hà Nội. Hội nghị đã nghe báo coá về tình hình hoạt động của Hội năm 2018 và quyết định các chủ trương, phương hướng hoạt động cho năm 2019. Dưới đây là toàn văn báo cáo do TS. Trần Quang Uy, Phó CT kiêm Tổng thư ký trình bày tại Hội nghị.

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

 

Thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Điều lệ Hoạt động của Hội Đo lường Việt Nam và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội, Hội ĐLVN xin báo cáo các kết quả hoạt động trong năm 2018 như sau:

1.Công tác xây dựng và phát triển tổ chức

Tiếp tục duy trì, củng cố  bộ máy của Hội để hoạt động bao gồm :

1.   Ban Chấp hành với thành phần không đổi so với năm 2017 gồm 44 đ/c

2.   Ban Thường vụ với thành phần không đổi so với năm 2017 gồm 18 đ/c.

3.   Ban Kiểm tra với thành phần không đổi so với năm 2017 gồm 03 đ/c.

Họp BCH Hội lần thứ 3 nhiệm kỳ IV với nội dung tổng kết công tác hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của Hội Đo lường Việt Nam (xem báo cáo tổng kết trên Website của Hội ĐLVN).

4.   Văn phòng Hội

- Bổ sung 01 Phó chánh Văn phòng Hội, phụ trách công tác Hợp tác quốc tế.

5.   Ban Thông tin: tiếp tục duy trì trang Website của Hội.

6.   Trung tâm tư vấn và phát triển công nghệ đo lường

- Bổ sung 01 phó giám đốc Trung tâm tư vấn và phát triển công nghệ đo lường.

- Sửa đổi, hoàn chỉnh đăng ký lần thứ ba Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, ngày 30/3/2018, do Thứ trưởng Bộ KH&CN đã ký.

- Sửa đổi và ban hành “ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn và phát triển công nghệ đo lường”.

7.   Câu lạc bộ doanh nghiệp đo lường

8.   Tổ chức các Hội viên tập thể và cá nhân

Đến nay, tổng số hội viên chính thức của Hội là 250 hội viên cá nhân và 63 hội viên tập thể.

9.   Chi bộ Đảng Hội ĐLVN

2.Công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Hội ĐLVN nhiệm kỳ IV về công tác chuyên môn,nghiệp vụ, trong năm 2018 Hội tiếp tục phát huy vai trò tư vấn - thẩm định - phản biện xã hội.

Ngày 5/2/2018 ban thường trực Hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đã họp tại Văn phòng Hội để phân công một số trọng tâm về  công tác chuyên môn,nghiệp vụ trong năm 2018.

Cụ thể cho đến nay:

Công tác tư vấn, giám sát, phản biện của Hội

-  Giám sát việc lắp đặt, vận hành các thiết bị chuẩn đo lường thuộc các dự án đầu tư chuẩn đo lường Quốc gia.

-  Thực hiện dịch vụ tư vấn, đào tạo về xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế và về kỹ thuật, nghiệp vụ đo lường cho 15 cơ quan sự nghiệp và doanh nghiệp. tham gia giảng dạy, đào tạo về đo lường; 2 khoá về “Đo lường học và quản lý đo lường”, 4 khoá về “Độ không đảm bảo đo” và “Xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp”.     

-  Tham gia cùng văn phòng công nhận BoA (Bộ KH&CN) đánh giá năng lực kỹ thuật 11 cơ sở, thẩm định hồ sơ cho 1 cơ sở phục vụ việc công nhận  theo ISO/IEC 17025:2017 cho các phòng hiệu chuẩn đo lường và thử nghiệm.

-  Tham gia các hội đồng của tổng cục phê duyệt nhiệm vụ và lựa chọn thiết bị cho các Trung tâm kỹ thuât 1,2, 3, 4 thuộc Tổng cục.

-  Tham gia là thành viện Hội đồng Công nhận của Bộ KH&CN để giám sát hoạt động của Văn phòng Công nhận Chất lượng (BOA). Đã hoàn thành biên soạn báo cáo “Thực trạng hoạt động công nhận và đánh giá sự phù hợp lĩnh vực đo lường hiệu chuẩn theo sự phân công của Hội đồng

-  Tham gia các Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn xây dựng 4 TCVN về thống kê, 3 TCVN về quản lý chất lượng, công nhận và chứng nhận sự phù hợp. Tham gia hội đồng nghiệm thu và xét duyệt cấp cơ sở và cấp Tổng cục 2 đề tài nghiên cứu về “Đo khối lượng kiểm tra quá tải” và “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy chuẩn đầu mômen lực”. Thẩm định cho Viện Đo lường Việt Nam trên 60 quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thuộc các lĩnh vực đo lường khác nhau. Chủ trì 2 Hội đồng đánh giá chuẩn đo lường quốc gia lĩnh vực quang và rung động;

-Hội đã cử nhiều đợt chuyên gia là thành viên của Hội tham gia góp ý cho dự thảo các Văn bản pháp luật của Nhà nước về Khoa học Công nghệ; đóng góp nhiều ý kiến cho các đề án, đề tài nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật đo lường do Tổng cục TCĐLCL hoặc  Viện đo lường Việt nam tổ chức.

- Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ đo lường đã tổ chức được nhiều khóa đào tạo phổ biến kiến thức về kỹ thuật  đo lường hiệu chuẩn, tư vấn cho các doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký hoạt động đo lường/thử nghiệm theo các Nghị định của Chính phủ.

- Tham gia với Viện Đo lường Việt Nam (VMI) biên soạn các giáo trình về đo lường: giáo trình đo lường cơ bản, giáo trình đo lường lực và độ cứng; Chương trình do VMI chủ trì;.

3.Công tác hội nghị, hội thảo

Hội nghị, Hội thảo nhân các sự kiện đo lường trong nước và Quốc tế luôn  là hoạt động thường niên của Hội ĐLVN nhằm tạo diễn đàn phổ biến kiến thức về đo lường; cụ thể từ đầu năm 2018 đến nay:

Ngày 19/01/2018 Hội đã phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Viện đo lường Việt Nam (VMI) tổ chức Hội thảo “ Đo lường trong lĩnh vực quan trắc và bảo vệ môi trường” và Kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam 20/01 tại Hà Nội. Trong nội dung kỷ niệm, Hội đo lường Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân có thành tích suất sắc trong công tác đo lường.

Nhân ngày Khoa học Công nghệ Việt nam 18/5 và ngày đo lường thế  giới 20/5  Ngày 11/05/2018, Hội đã phối hợp với Viện Đo lường Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học tại TP. Hồ Chic Minh với chủ đề “Một số thay đổi về đơn vị đo lường Quốc tế SI và tác động tới hệ thống đo lường của Việt Nam”. Khoảng 150 đại biểu đại diện các cơ quan quản lý và nghiên cứu về KHCN đo lường và các doanh nghiệp đã tham dự Hội thảo. Tại Hội thảo đã công bố Thông điệp của Văn phòng Đo lường pháp định Quốc tế (OIML) và Viện Cân Đo Quốc tế (BIPM) về “Ngày Đo lường Thế giới”, các đại biểu  nghe trình bày các tham luận và thảo luận các nội dung hoạt động đo lường ở nước ta liên quan đến chủ đề trên.

Đại biểu tham dự đã đánh giá cao kết quả của Hội thảo cung cấp nhiều thông tin bổ ích  giúp cho công tác quản lý nhà nước về đo lường, công tác quản lý đo lường trong các tổ chức-doanh nghiệp ở nước ta tiếp tục phát triển đúng hướng.

4.Công tác khác.

Về công tác phổ biến kiến thức Hội duy trì Trang Web của Hội, động viên các Hội viên của Hội viết bài, tổ chức biên tập cung cấp các thông tin mới nhất về các vấn đề quản lý đo lường và khoa học đo lường ở trong nước và giới thiệu những kết quả nghiên cứu của các Viện Đo lường tiên tiến trên thế giới, thường xuyên cập nhật các tin tức hoạt động về đo lường trong nước và của Hội Đo lường nói riêng.

Về công tác hợp tác quốc tế Hội đã làm việc với đoàn cán bộ của Hàn Quốc (KRISS, KASTO) về định hướng phối hợp hoạt động giữa Hội ĐLVN với các tổ chức này trong tương lai.

Năm 2018 Hội cũng đã bắt đầu các công việc chuẩn bị cho việc triển khai các chương trình so sánh liên phòng lĩnh vực đo lường - hiệu chuẩn.

Về công tác kiểm tra hàng năm với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội và các Nghị quyết, Quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các quy chế của Hội Ban kiểm tra đều có báo cáo kết quả công tác kiểm tra tại cuộc họp Ban chấp hành Hội.

Về công tác Đảng, năm 2018 Chi bộ CQ Hội Đo lường VN có 12 đảng viên.

bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chấp hành Hội động viên đảng viên thuộc chi bộ và các cán bộ thường trực tại Văn phòng Hội đoàn kết, tích cực thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác của Hội. Các đảng viên được phân công phụ trách các mặt công tác của Hội như Website Hội Đo lường, Văn phòng Hội, công tác tư vấn - phản biện của Hội, việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đo lường”, …  đã thực hiện đúng chức trách của mình, đảm bảo duy trì các hoạt động của Hội, gắn bó Hội với các cơ quan, đơn vị là hội viên hay thành viên của Hội.

Đảng viên trong Chi bộ đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao đảm bảo chất lượng kết quả công việc. Theo Quy chế Phối hợp công tác giữa Chi uỷ với Ban Chấp hành Hội, cấp ủy chi bộ cùng với Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký trong Bộ phận thường trực Hội thường xuyên trao đổi để thống nhất về chủ trương và phương thức triển khai các hoạt động của Hội, đảm bảo sự nhất trí trong xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác chuyên môn của Hội.

Đảng viên trong chi bộ luôn theo sát và trực tiếp thực hiện các hoạt động của Hội, giám sát các nội dung công việc cũng như chi tiêu của Hội, thường xuyên giữ mối liên hệ với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội để đảm bảo các hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích của Hội.

5. Phương hướng công tác năm 2019

Trong năm 2018, thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ IV Hội đã đạt được những kết  quả nhất định.

Công tác xây dựng, phát triển Hội về tổ chức tiếp tục được duy trì và BCH Hội đã điều hành hoạt động của Hội theo đúng quy định trong Điều lệ và trong các Nghị quyết, Quyết định của Ban Hội.

Phát huy thành tích đạt được năm 2018, năm 2019 Hội tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm:

-     Phối hợp với cơ quan QLNN về đo lường đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến Pháp luật đo lường cho hội viên và tổ chức công dân tham gia hoạt động đo lường. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về đo lường dưới nhiều hình thức nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội.

-      Chủ động đề xuất với các Cơ quan quản lý nhà nước để Hội tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội về các vấn đề đo lường.

-     Chú trọng các hoạt động chăm sóc hội viên, tạo sự gắn bó mật thiết của hội viên với tổ chức Hội.

Các nhiệm vụ cụ thể:

- Tiếp tục tham gia các Hội đồng nghiệm thu các đề tài NCKH, dự án về đo lường do Bộ KH&CN, Tổng cục TC ĐL CL, VMI và các đơn vị khác yêu cầu.

- Tăng cường hỗ trợ các tổ chức/danh nghiệp thông qua công tác đào tạo và tư vấn trong lĩnh vực đo lường và hệ thống quản lý chất lượng.

- Làm việc với một số Hội KHKT địa phương và Hội chuyên ngành khác nhằm phối hợp hoạt động trong năm 2019.

- Tích cực chuẩn bị thực hiện các chương trình so sánh liên phòng đo lường - hiệu chuẩn cụ thể.

- Chuẩn bị tổ chức Hội thảo về đo lường và kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam (20/1) vào đầu năm 2019.

 

                                                                                                TM. BCH HỘI ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

                                                                                                                     Tổng thư ký

                                                                                                                 TS. Trần Quang UY                                                                                  

                                                                    

(Nguồn tin: Ban BT)

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI