Hướng dẫn tổ chức Chi hội đo lường cơ sở

Cập nhật: 23/2/2023 | 3:42:58 PM  

Giới thiệu văn bản Hướng dẫn tổ chức Chi hội đo lường cơ sở do Hội đo lường Việt Nam ban hành phục vụ cho việc tổ chức, thành lập các Chi hội đo lường cơ sở thuộc Hội Đo lường Việt Nam.

Ngày 11/07/2016  Chủ tịch Hội ĐLVN đã ký Quyết định số 11/QĐ-HĐL ban hành văn bản "Hướng dẫn tổ chức Chi hội đo lường cơ sở"  phục vụ việc tổ chức và thành lập các Chi hội đo lường cơ sở thuộc Hội Đo lường Việt Nam. Dưới đây là nội dung của văn bản này.

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CHI HỘI ĐO LƯỜNG CƠ SỞ

I. Nguyên tắc chung

Chi hội đo lường cơ sở (Chi hội ĐLCS) được thành lập trên cơ sở tự nguyện của các cá nhân, tổ chức hoạt động về đo lường trong cùng một tổ chức , hoặc trong một số tổ chức, địa phương có sự gần gũi nhau về địa lý và môi trường hoạt động. Chi hội ĐLCS là thành viên Hội Đo lường Việt Nam và hoạt động theo Điều lệ Hội ĐLVN. Hội viên Chi hội ĐLCS đồng thời là hội viên Hội ĐLVN.

II. Trình tự, thủ tục thành lập Chi hội đo lường cơ sở 

2.1 Ban vận động

Các cá nhân, tổ chức có nguyện vọng thành lập Chi hội ĐLCS trao đổi, thảo luận cử ra Ban vận động thành lập Chi hội ĐLCS và thông báo cho Ban chấp hành Hội ĐLVN qua Văn phòng Hội. 

Ban vận động có trách nhiệm tập hợp hội viên, chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết khác để tiến tới tổ chức họp Đại hội thành lập Chi hội ĐLCS.

Ban vận động có ít nhất là 03 thành viên, trong đó bao gồm 01 Trưởng ban và được Ban CH Hội ĐLVN ra quyết định công nhận.

2.2 Đại hội thành lập

Đại hội thành lập Chi hội ĐLCS bao gồm toàn thể hội viên và khách mời.

Đại hội có nhiệm vụ :

i- Nghe và thảo luận thông qua báo cáo về việc thành lập Chi hội ĐLCS;

ii- Thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của Chi hội ĐLCS;

iii- Quyết định nhiệm vụ, phương hướng, chương trình, kế hoạch hoạt động của Chi hội ĐLCS;

iiii- Cử Ban chấp hành Chi hội ĐLCS.

2.3 Ban chấp hành Chi hội ĐLCS

Ban chấp hành có ít nhất là 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên là Chi hội trưởng. Tùy theo quy mô của Chi hội, Ban CH có thể có Phó Chi hội trưởng và ủy viên thư ký.

2.4 Công nhận

Căn cứ và biên bản Đại hội thành lập và Danh sách Ban CH do Đại hội cử ra, Ban CH Hội ĐLVN ra quyết định công nhận Chi hội là thành viên Hội ĐLVN, công nhận Ban CH Chi hội và Chi hội trưởng.

2.5 Nhiệm kỳ Đại hội

Chi hội ĐLCS tiến hành Đại hội 05 năm một lần. Nhiệm kỳ Ban CH theo nhiệm kỳ Đại hội.

                                                                                       -------------------------------------------  

(Nguồn tin: Ban BT)

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI