Thông báo về Giải thưởng khoa học - công nghệ đo lường Hội Đo lường Việt Nam 2020

Cập nhật: 29/4/2020 | 4:54:10 PM  

Hội Đo lường Việt Nam phối hợp với Viện Đo lường Việt Nam tổ chức Giải thưởng Khoa học Công nghệ Đo lường Việt Nam nhằm khuyến khích, phát triển tài năng và sáng tạo về khoa học – công nghệ đo lường ứng dụng trong các hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, an toàn sức khỏe, bảo vệ môi trường, an ninh và quốc phòng

GIẢI THƯỞNGKHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

Vietnam MetrologyScience and Technology Awards

VIMESTA

 

Mục đích

Hội Đo lường Việt Nam  phối  hợp với Viện Đo lường Việt Nam tổ chức Giải thưởng Khoa học Công nghệ Đo lường Việt Nam nhằm khuyến khích, phát  triển tài năng và sáng tạo về khoa học – công nghệ đo lường ứng dụng  trong các hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, an toàn sức khỏe, bảo vệ môi trường, an ninh và quốc phòng

Đối tượng tham gia giải thưởng

Đối tượng được tham gia xét thưởng  là các công trình nghiên cứu về khoa học, công  nghệ trong  lĩnh vực đo lường (lý thuyết đo, phương  pháp đo, thiết bị đo, kể cả các phần mềm ứng dụng trong đo lường) chủ yếu được thực hiện trong thời gian từ năm 2015 đến 2020 mà tác giả chính là tập thể hoặc cá nhân công dân Việt Nam không phân biệt sống ở trong nước hay ngoài nước.

Các công trình đăng ký tham gia giải phải là các công trình đã được Hội đồng khoa học có thẩm quyền đánh giá, nghiệm thu đạt mức khá trở lên.

Cơ cấu giải và mức thưởng

Giải thưởng Khoa học Công nghệ Đo lường Việt Nam năm 2020 gồm các giải sau với số lượng giải không hạn chế:

Giải nhất: (Tiền thưởng 15 triệu đồng) với công trình đạt trên 95 điểm;

   Giải nhì: (Tiền thưởng 10 triệu đồng) với công trình đạt từ 90 – dưới 95 điểm;

Giải ba: (Tiền thưởng   6 triệu đồng) với công trình đạt từ 85 – dưới 90 điểm;

Giải khuyến khích: (Tiền thưởng 3,0 triệu đồng) với công trình đạt từ 80 – dưới 85 điểm.

Tùy theo ý nghĩa và hiệu quả của công trình được giải thưởng, các tác giả có thể được đề nghị tặng bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Quá trình xét thưởng:

Việc xét thưởng do các Hội đồng chuyên ngành và Hội đồng giải thưởng tiến hành.

Hội đồng chuyên ngành: có nhiệm vụ xem xét, phản biện, đánh giá các hồ sơ đăng ký xét thưởng theo một hoặc một số lĩnh vực đo và đề nghị giải thưởng lên Hội đồng giải thưởng. Hội đồng chuyên ngành có từ 5 đến 7 thành viên gồm các nhà khoa học có trình độ và kinh nghiệm từ các cơ quan quản lý, nghiên cứu, đào tạo và cơ sở sản xuất kinh doanh có liên quan đến nội dung công trình được xét thưởng.

Hội đồng giải thưởng: tổ chức xét duyệt các giải thưởng trên cơ sở đề nghị của các Hội đồng chuyên ngành. Hội đồng giải thưởng gồm đại diện có thẩm quyền của Hội Đo lường Việt Nam, Viện Đo lường Việt Nam, đại diện các cơ quan bảo trợ, đại diện của Hội đồng chuyên ngành và các đơn vị tài trợ chính.

Các Hội đồng làm việc theo nguyên tắc thảo luận dân chủ, biểu quyết và kết luận theo đa số.

Cách chấm điểm

Các công trình tham dự giải thưởng được chấm điểm theo thang 100 điểm và phân ra như sau: 

       TT

                                                   Tiêu chí tính điểm

          Điểm tối đa

     1

   Tính sáng tạo, đổi mơi hoặc cải tiến về khoa học và công nghệ

     30

     2

   Tính thực tiễn

     30

     3

   Hiệu quả áp dụng (đã hoặc có thể mang lại)

     30

     4  

   Hình thức thể hiện kết quả

     10

 

   Cộng

     100

Phiếu đăng ký tham dự Giải thưởng khoa học công nghệ đo lường Việt Nam 2020 xem file đính kèm.

 

 

(Tải file đính kèm: )

(Nguồn tin: Ban BT)

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI