Quy chế về tổ chức và hoạt động của Chi hội đo lường cơ sở

Cập nhật: 23/2/2023 | 5:26:04 PM  

Giới thiệu nội dung văn bản "Quy chế về tổ chức và hoạt động của Chi hội đo lường cơ sở" do Hội Đo lường Việt Nam ban hành phục vụ cho việc tổ chức, thành lập các Chi hội đo lường cơ sở thuộc Hội ĐLVN

Ngày 11/07/2016 Chủ tịch Hội ĐLVN đã ký Quyết định số 11/QQĐ-HĐL ban hành văn bản "Quy chế về tổ chức và hoạt động của Chi hội đo lường cơ sở", như là một quy chế mẫu, phục vụ cho việc tổ chức, thành lập các Chi hội Đo lường cơ sở thuộc Hội ĐLVN. Dưới đây là nội dung văn bản này.

QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI ĐO LƯỜNG CƠ SỞ

Điều 1 Tôn chỉ

Chi hộị Đo lường cơ sở (Chi hội ĐLCS) là tổ chức thuộc Hội Đo lường Việt Nam, được thành lập trên cơ sở tự nguyện của các cá nhân, tổ chức hoạt động về đo lường trong cùng một tổ chức , hoặc trong một số tổ chức, địa phương có sự gần gũi về địa lý và môi trường hoạt động. Chi hội ĐLCS hoạt động theo Điều lệ Hội Đo lường Việt Nam. Hội viên Chi hội ĐLCS đồng thời là hội viên Hội ĐLVN.

Điều 2 Mục đích

Chi hội ĐLCS hoạt động nhằm mục đích đoàn kết, cùng nhau trao đổi thông tin, kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ; giúp đỡ nhau nâng cao trình độ, xây dựng, áp dụng và cải tiến các giải pháp về khoa học và công nghệ đo lường nhằm đẩy mạnh mọi mặt hoạt động đo lường, góp phần ngày càng có hiệu quả vào việc xây dựng và phát triển của cơ sở.

Điều 3 Hội viên     

Hội viên Chi hội ĐLCS là tất cả các cá nhân, tổ chức hoạt động về đo lường hoặc có liên quan đến đo lường trong cùng một tổ chức , hoặc trong một số tổ chức, địa phương có sự gần gũi về địa lý và môi trường hoạt động, tán thành Điều lệ Hội Đo lường Việt Nam và tự nguyện tham gia hoạt động của Chi hội.

Điều 4 Quyền của hội viên 

Hội viên Chi hội ĐLCS có các quyền sau: 

1. Thảo luận và tham gia ý kiến về hoạt động của Chi hội.

2. Được thông tin và giúp đỡ để nâng cao trình độvề đo lường; được tham gia mọi hoạt động của Chi hội.

3. Được tham gia vào ban lãnh đạo Chi hooijtheo quy định, được cấp thẻ hội viên Hội ĐLVN; được tự nguyện xin ra khỏi Chi hội.

Điều 5 Nhiệm vụ của hội viên

Hội viên Chi hội ĐLCS có nhiệm vụ tôn trọng Điều lệ Hội ĐLVN, quy chế về tổ chức và hoạt động của Chi hội và đóng hội phí.

Điều 6 Tổ chức của Chi hội ĐLCS

1. Đại hội Chi hội ĐLCS tiến hành 05 năm một lần. Đại hội có các nhiệm vụ sau : 

a) Thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động và quyết định nhiệm vụ , phương hướng hoạt động của Chi hội nhiệm kỳ tới.

b) Cử Ban chấp hành Chi hội.

2. Cơ quan lãnh đạo Chi hội giữa hai kỳ đại hội là Ban chấp hành Chi hội. Số lượng ủy viên Ban CH Chi hội do Đại hội Chi hội quyết định. Ban CH Chi hội cử Chi hội trưởng và Thư ký. Ban CH Chi hội họp nửa năm một lần.

3. Chi hội trưởng là người lãnh đạo, điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Chi hội. Thư ký giúp Chi hội trưởng trong việc lãnh đạo và tổ chức hoạt động của Chi hội.

Điều 7 Tài chính của Chi hội

Nguồn tài chính của Chi hội gồm :

- Hội phí do hội viên đóng góp để phục vụ cho hoạt động của Chi hội;

- Đóng góp tự nguyện của hội viên;

- Thu nhập từ các hoạt động khoa học và công nghệ của Chi hội;

Tài trợ của các cá nhân, tổ chức.

Việc chi tiêu cho các hoạt động của Chi hội do Ban CH Chi hội quyết định và được ghi chép kế toán theo chế độ tài chính hiện hành.

Điều 8 Điều khoản thi hành

Bản quy chế này gồm 8 Điều được Đại hội Chi hội Đo lường thông qua ngày ... tháng ... năm ...

Chí có Đại hội Chi hội mới có quyền sửa đổi quy chế này. 

                                                              ---------------------------------------------                                                                                                  

(Nguồn tin: Ban BT)

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI